Ανακουφιστική Φροντίδα: Φροντίδα στα Όρια της Ζωής;