Κτιριακός Σχεδιασμός Νοσοκομείων – Συμβολή των Νοσηλευτών