Νοσηλευτική Ανθρώπινο Δυναμικό, Περιβάλλον Εργασίας και Στελέχωση