Οξεία Αιμορραγία Πεπτικού Συστήματος στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών: Διαχείριση Ασθενών και Παράγοντες που Επηρεάζουν την Έκβασή τους

Η οξεία αιμορραγία του πεπτικού συστήματος (ΟΑΠΣ), αποτελεί απειλητική κατάσταση για τον ασθενή και απαιτείται άμεση και αποτελεσματική ιατρονοσηλευτική αντιμετώπιση. Σκοπός: Η διερεύνηση των παραγόντων που συμβάλλουν στη διάγνωση και στην έκβαση των ασθενών με οξεία αιμορραγία του πεπτικού συστήματος στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ). Υλικό και Μέθοδος: Πρόκειται για συγχρονική μελέτη και το δείγμα της οποίας αποτέλεσαν 72 ασθενείς με ΟΑΠΣ, που προσήλθαν στο ΤΕΠ ενός τριτοβάθμιου νοσοκομείου από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο του 2016. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ειδικά σχεδιασμένη φόρμα καταγραφής, για τις ανάγκες της μελέτης. Εφαρμόσθηκε η στατιστική δοκιμασία x2-test και t-test και επίσης, χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS v.19.0. Το επίπεδο σημαντικότητας τέθηκε στο 0,05. Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν 62,3 έτη, στην πλειοψηφία τους γυναίκες σε ποσοστό 62,5%. Η συχνότερη κλινική εκδήλωση της αιμορραγίας σε ποσοστό 62,5% ήταν η αιματοχεσία. Το 97,2% υποβλήθηκε σε επείγουσα ενδοσκόπηση και το 49,3% σε θεραπευτική ενδοσκόπηση. Το 51,4% του δείγματος εισήχθη στο νοσοκομείο για περαιτέρω νοσηλεία. Υψηλότερα ποσοστά νοσηλείας παρατηρήθηκαν στους άνδρες (p=0,021), στα άτομα με συνοδά νοσήματα (p=0,016), και υπό συστηματική φαρμακευτική αγωγή (p=0,013). Επιπλέον, στους έχοντες μεγαλύτερη ηλικία (p=0,021), υψηλότερες τιμές Διεθνούς Κανονικοποιημένου Πηλίκου (INR) (p=0,027) και ουρίας (p=0,039), όπως και χαμηλότερες τιμές αιματοκρίτη (p=0,007) και αιμοσφαιρίνης (p=0,047). Συμπεράσματα: Η διενέργεια επείγουσας ενδοσκόπησης συμβάλλει σημαντικά στη διαχείριση των ασθενών με ΟΑΠΣ στο ΤΕΠ, όπως στην έγκαιρη διάγνωση και άμεση αντιμετώπιση της αιμορραγίας με αποτέλεσμα λιγότερες εισαγωγές στο νοσοκομείο και μείωση του κόστος νοσηλείας.