Εκτίμηση της συχνότητας νοσηλείας και έκβασης των ασθενών στη ΜΕΘ του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τριπόλεως «Η Ευαγγελίστρια»

Εισαγωγή: Εκατομμύρια άνθρωποι κάθε χρόνο νοσούν παγκοσμίως σε κρίσιμη κατάσταση και αποζητούν εντατική φροντίδα καθιστώντας απαραίτητη την ύπαρξη Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), που να είναι σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες αυτές. Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότερο, οι ΜΕΘ αναπτύσσονται παγκοσμίως, ποσοτικά και ποιοτικά και η αναγκαιότητά τους ενισχύθηκε από την πανδημία του κορωνοϊού.
Σκοπός: Η παρούσα ερευνητική μελέτη είχε σκοπό να καταγράψει και να αναλύσει τον αριθμό εισαγωγών, εξιτηρίων, θανάτων, τη μέση διάρκεια νοσηλείας και τη μέση ηλικία των ασθενών στη ΜΕΘ του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τριπόλεως.
Υλικό και Μέθοδος: Συλλέχθηκαν δεδομένα για τους ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ και τη Καρδιολογική Μονάδα (ΚΜ) του Νοσοκομείου Τριπόλεως για το εξάμηνο Ιούλιος – Δεκέμβριος 2020. Τα δεδομένα αυτά αναλύθηκαν με το πρόγραμμα στατιστικής ανάλυσης SPSS-23 για εξαγωγή ποσοστιαίων δεδομένων προκειμένου να γίνει καλύτερη η ερμηνεία τους.
Αποτελέσματα: Από τους 107 ασθενείς που μελετήθηκαν προέκυψε πως η μέση ηλικία ήταν τα 65,65 έτη για τη ΜΕΘ, τα 67,03 έτη για την ΚΜ και συνολικά τα 66,32 έτη. Η μέση διάρκεια νοσηλείας ήταν 14,87 ημέρες στη ΜΕΘ, 1 ημέρα στην ΚΜ και 7,91 ημέρες συνολικά. Τέλος, η θνησιμότητα βρέθηκε 23,6% για τη ΜΕΘ, 1,9% για την ΚΜ και 13,1% συνολικά και για τις δύο Μονάδες. Επίσης, μελετήθηκε η γεωγραφική προέλευση των περιστατικών και τα τμήματα που αυτά νοσηλεύτηκαν πριν και μετά τη ΜΕΘ.
Συμπεράσματα: Η σημασία των ΜΕΘ είναι μεγάλη, καθώς παρέχουν την εντατική και άμεση φροντίδα που απαιτούν οι ασθενείς για να διατηρηθούν στη ζωή και να έχουν καλύτερη πρόγνωση στο μέλλον. Είναι απαραίτητο λοιπόν να διεξαχθούν περισσότερες μελέτες πάνω στις ΜΕΘ και να δοθούν περισσότερες δυνατότητες για την εκπαίδευση του προσωπικού και την επικαιροποίηση των πρακτικών και μεθόδων που χρησιμοποιούνται.

Λέξεις-ευρετηρίου: ΜΕΘ, μέση ηλικία ασθενών ΜΕΘ, φύλο ασθενών ΜΕΘ, μέση διάρκεια νοσηλείας ΜΕΘ, θνησιμότητα ΜΕΘ, κόστος ΜΕΘ.

Κατηγορία: Τόμος 62, Τεύχος 1
Hits: 6058 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 26-05-2023
Συγγραφείς: Μαρία Στεργίου , Αλέξανδρος Μιχόπουλος