Ψυχομετρικές Ιδιότητες του Ερωτηματολογίου Ευτυχίας της Οξφόρδης στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εισαγωγή: Οι ευτυχισμένοι άνθρωποι διακρίνονται από την κοινωνικότητα και τις ισχυρές κοινωνικές και συναισθηματικές τους σχέσεις. Επιπλέον, τους διακρίνει η εξωστρέφεια και είναι σε μεγαλύτερο βαθμό ευχάριστοι στους φίλους τους συγκρινόμενοι με τους λιγότερο ευτυχισμένους ανθρώπους. Ένα άλλο αποτέλεσμα της εξωστρέφειας είναι ότι οι ευτυχισμένοι άνθρωποι δημιουργούν περισσότερους και περισσότερο σταθερούς φίλους και δεν αρνούνται να βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη και να δεχτούν βοήθεια από τους άλλους. Οι ευτυχισμένοι άνθρωποι έχουν ισχυρότερο ανοσοποιητικό σύστημα, οπότε είναι σε μεγαλύτερο βαθμό υγιείς και έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν: α) η διασταυρούμενη επικύρωση του Ερωτηματολογίου Ευτυχίας της Οξφόρδης (σύντομης μορφής) στο ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και β) η διερεύνηση του φύλου ως παράγοντα διαφοροποίησης της υποκειμενικής ευτυχίας των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Υλικό & Μέθοδος: Το δείγμα της έρευνας το αποτέλεσαν 274 μαθητές (140) και μαθήτριες (134) οι οποίοι φοιτούσαν στην Α΄ (105), Β΄ (89) και Γ΄ (80) τάξη γυμνασίου. Το ερωτηματολόγιο Oxford Happiness Questionnaire (Hills & Argyle, 2002) χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας. Οι στατιστικές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν: περιγραφική στατιστική, διερευνητική και επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση, ανάλυση εσωτερικής συνοχής, ανάλυση συσχέτισης, test-retest reliability και One-Way ANOVA analysis.

Αποτελέσματα: Από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας διαπιστώνονται τα: α. η εγκυρότητα και η σταθερότητα της ελληνικής έκδοσης του Oxford Happiness Questionnaire, β. το φύλο αποτελεί παράγοντα διαφοροποίησης με τους μαθητές να παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά υποκειμενικής ευτυχίας συγκρινόμενοι με τις μαθήτριες.

Συμπεράσματα: Από τα αποτελέσματα επιβεβαιώνεται η επάρκεια του Oxford Happiness Questionnaire για χρήση σε έρευνες στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και κατά τη διάρκεια του μαθήματος της φυσικής αγωγής.