Διερεύνηση της Συχνότητας Εμφάνισης Ψυχολογικής Βίας σε Νοσηλευτικό Προσωπικό Παιδιατρικών Νοσοκομείων

Οι επαγγελματίες υγείας έχει δειχθεί ότι έρχονται αντιμέτωποι συχνότερα με το φαινόμενο της ψυχολογικής βίας στον χώρο εργασίας σε σύγκριση με άλλους εργαζόμενους. Η μεγάλη συχνότητα εμφάνισής της στους νοσηλευτές ενισχύει την άποψη ότι αυτοί αποτελούν μια ευπαθή επαγγελματική ομάδα σε σχέση με το φαινόμενο αυτό. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει την ύπαρξη και τη συχνότητα εμφάνισης του φαινομένου της ψυχολογικής βίας στο νοσηλευτικό προσωπικό παιδιατρικών νοσοκομείων. Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν νοσηλευτές και βοηθοί νοσηλευτών από τα δύο μεγαλύτερα δημόσια παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας, το Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» και το Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κυριακού». Η συλλογή των στοιχείων έγινε με τη συμπλήρωση από τους συμμετέχοντες της γαλλικής έκδοσης του ερωτηματολογίου για την ψυχολογική βία στον χώρο εργασίας του Leymann (Leymann Inventory of Psychological Terror-LIPT) μεταφρασμένο στα Ελληνικά. Διενεργήθηκε περιγραφική και στατιστική ανάλυση με το πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS, έκδοση 22.0) και την εφαρμογή της στατιστικής δοκιμασίας t-test και anova. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας τέθηκε στο 0,05. Αποτελέσματα: Από τα 104 άτομα του δείγματος το 87,5% ήταν γυναίκες. Το 65,9% δεν δέχθηκε ποτέ ψυχολογική βία. Από το 34,1% που δέχθηκαν, το 51,3% δήλωσε ότι αντιμετώπιζε τις καταστάσεις αυτές για περισσότερο από έναν μήνα, το 22,3% έως 12 μήνες και το 7,0% πάνω έξι μήνες έως πέντε χρόνια, ενώ το 19,4% αντιμετωπίζει ακόμα τέτοια προβλήματα. Με βάση τον ορισμό για την ψυχολογική βία στον χώρο εργασίας, το 34,1% απαντούν θετικά και βαθμολογούν αρνητικά τη συνολική κλίμακα, p<0,001 καθώς και τις υποκλίμακες, επίδραση στην ελευθερία της έκφρασης και την επικοινω- νία, p<0,001, επίδραση στις κοινωνικές επαφές, p=0,003, επίδραση στην επαγγελματική κατάσταση και ποιότητα ζωής, p<0,001, επίδραση στην προσωπική φήμη, p=0,031, και επίδραση στη σωματική υγεία, p=0,004. Τα άτομα τα οποία δέχονται ψυχολογική βία αναφέρουν ότι αυτό διήρκησε περισσότερο από έναν μήνα και βαθμολογούν αρνητικά τη συνολική βαθμολογία της κλίμακας LIPT, p<0,001. Όσον αφορά στα πρόσωπα από τα οποία δέχονται ψυχολογική βία, στην υποκλίμακα που σχετίζεται με την επίδραση στην ελευθερία της έκφρασης και την επικοινωνία, με στατιστικά σημαντική διαφορά αναφέρουν ότι αυτή προέρχεται από τους άμεσα προϊστάμενους, p=0,003, όπως επίσης βαθμολογούν αρνητικά και τη συνολική βαθμολογία της κλίμακας, p=0,046. Συμπεράσματα: Το ένα τρίτο των νοσηλευτών παιδιατρικών νοσοκομείων έχουν υπάρξει θύματα ψυχολογικής βίας στον χώρο εργασίας και η βία αυτή κυρίως προέρχεται από υψηλότερα στην ιεραρχία άτομα.