Άγχος και Κατάθλιψη Ανδρών που Υποβάλλονται σε Αιμοκάθαρση με Αρτηριοφλεβική Επικοινωνία

Η Χρόνια Νεφρική Νόσος προκαλεί σημαντικό φορτίο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας κάθε χώρας. Σε σχέση με το φύλο, παγκοσμίως, παρατηρούνται διαφορές όσον αφορά στη συχνότητα εμφάνισης της νόσου, στην υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας και στη συναισθηματική επιβάρυνση. Σκοπός: Tης παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση των επιπέδων άγχους και κατάθλιψης που βιώνουν οι άνδρες που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση με αρτηριοφλεβική επικοινωνία (fistula). Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 139 άνδρες που υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση σε μονάδες τεχνητού νεφρού δημοσίων νοσοκομείων του νομού Αττικής κατά τη χρονική περίοδο Φεβρουάριος-Νοέμβριος 2017. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με τη συμπλήρωση της κλίμακας "The Hospital Anxiety And Depression Scale (HADS)" κατόπιν συνέντευξης, στην οποία συμπεριελήφθησαν και κοινωνικο-δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών. Αποτελέσματα: Από τους 139 συμμετέχοντες, το 32,4% είχε ηλικία άνω των 70 ετών και το 52,5% υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση περισσότερο από 6 χρόνια. Υψηλά επίπεδα άγχους και κατάθλιψης βίωνε το 25,2% και 20,1%, αντίστοιχα. Υψηλά επίπεδα άγχους συχνότερα βίωναν τα άτομα ηλικίας 51–60 ετών, (p=0,019), οι διαζευγμένοι/χήροι, (p=0,015), όσοι ανέφεραν ότι τηρούσαν πολύ τη προτεινόμενη διαιτητική αγωγή, (p=0,037), οι έχοντες κακή/μέτρια σχέση με το νοσηλευτικό προσωπικό, (p<0,001), που απέκρυπταν το πρόβλημα υγείας τους, (p<0,001) και όσοι βίωναν κόπωση, (p=0,001). Υψηλά επίπεδα κατάθλιψης βίωναν τα άτομα ηλικίας 71–80 ετών, (p=0,016), οι διαζευγμένοι/χήροι, (p=0,007), όσοι ανέφεραν ότι τηρούσαν λίγο/καθόλου την προτεινόμενη διαιτητική αγωγή, (p=0,022), οι έχοντες κακή/μέτρια σχέση με το νοσηλευτικό προσωπικό, (p=0,001), που απέκρυπταν το πρόβλημα υγείας τους, (p=0,001) και όσοι βίωναν κόπωση, (p=0,010). Συμπεράσματα: Για τα επίπεδα του άγχους και της κατάθλιψης των αιμοκαθαιρόμενων ανδρών ευθύνονται τόσο κλινικά χαρακτηριστικά όσο και κοινωνικοδημογραφικά, τα οποία απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση. Επιβάλλεται, η υιοθέτηση ενιαίας ερευνητικής μεθοδολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο που θα επιτρέψει τη σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των χωρών και κατά συνέπεια θα συμβάλει στη χάραξη κοινής πολιτικής για την ψυχική προστασία των αιμοκαθαιρόμενων ανδρών.