Τόμος 45, Τεύχος 1

Απεικόνιση:
Το δωμάτιο απομόνωσης χρησιμοποιείται ευρέως ακόμη και στις μέρες μας για τη διαχείριση και τη φροντίδα των ψυχικά ασθενών, ..
Τα συστήματα βαθμολόγησης της βαρύτητας της νόσου και πρόγνωσης της θνητότητας ασθενών μονάδων εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) χρησιμοποιούνται για την ..
ΣΚΟΠΟΣ της παρούσας μελέτης ήταν η καταγραφή των απόψεων των γονέων σχετικά με την παρεχόμενη φροντίδα υγείας. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Ο ..
Στον ανθρώπινο οργανισμό υπάρχει το «βιολογικό ρολόι» ή βιορυθμός, που καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας του. Στις υπηρεσίες υγείας, η ..
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της ποιοτικής ετοιμότητας των δομών κατάρτισης και της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων συνεχιζόμενης ..
Τα συστήματα βαθμολόγησης της βαρύτητας της νόσου και πρόγνωσης της θνητότητας ασθενών μονάδων εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) χρησιμοποιούνται για την ..