Η αξιοπιστία και εγκυρότητα της κλίμακας της επιβάρυνσης (Zarit burden interview) σε ελληνοκυπρίους φροντιστές ασθενών με άνοια

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εργασίας ήταν η ανάλυση της εγκυρότητας και αξιοπιστίας της κλίμακας μέτρησης της επιβάρυνσης της φροντίδας “The Burden Interview” των Zarit & Zarit. Η κλίμακα πρωτοδημοσιεύθηκε το 1986 ως μια σύντομη και αξιόπιστη μέθοδος για την αξιολόγηση της επιβάρυνσης που βιώνουν τα άτομα τα οποία φροντίζουν μέλη της οικογένειάς τους που υποφέρουν από άνοια και έκτοτε χρησιμοποιείται ευρύτατα ανά την υφήλιο. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Η κλίμακα δόθηκε σε 172 πρωτοβάθμιους φροντιστές ασθενών με νόσο Alzheimer, που επιλέχθηκαν από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής και τις Υπηρεσίες Κοινοτικής Ψυχικής Υγείας της Κύπρου. Τα 22 σημεία της κλίμακας εισήχθησαν σε ανάλυση παραγόντων και χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Principal Components με VARIMAX περιστροφή. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ανάλυση έδωσε 4 παράγοντες, οι οποίοι εξηγούν το 63,92% της διακύμανσης και καλύπτουν και τις 22 ερωτήσεις. Η αξιοπιστία των ερωτήσεων του κάθε παράγοντα μετρήθηκε με τον α του Cronbach, που βρέθηκε πολύ υψηλός (α=0,93), όπως και η αξιοπιστία των παραγόντων που δημιουργήθηκαν για τον έλεγχο της εγκυρότητας και αναφέρονται στην «προσωπική ένταση», την «ένταση του ρόλου», την «αποστέρηση σχέσεων» και τη «διαχείριση της φροντίδας». ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η κλίμακα της επιβάρυνσης που βασίζεται στο “Burden Interview” αποτελεί ένα έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο στα χέρια του ερευνητή που θέλει να μετρήσει την επιβάρυνση της φροντίδας σε ελληνόφωνο πληθυσμό.