Συχνότητα εμφάνισης παραγόντων κινδύνου για αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (ΑΕΕ) ευθύνονται για το 50% των νευρολογικών προβλημάτων και ενοχοποιούνται για 4,5 εκατομμύρια θανάτους ετησίως σε παγκόσμια κλίμακα. Λόγω της αναπηρίας και της χρόνιας ανικανότητας που προκαλούν, αποτελούν έντονο κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα. σκοΠοσ Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η καταγραφή της συχνότητας εμφάνισης των παραγόντων κινδύνου για ΑΕΕ και ο προσδιορισμός της σχέσης τους με τις διάφορες μορφές ΑΕΕ. υλικο-ΜεΘοΔοσ τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν 231 ασθενείς, που νοσηλεύτηκαν από το Νοέμβριο 2001 έως τον Ιανουάριο 2005 για ΑΕΕ στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) οξέων ΑΕΕ, της Παθολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα», με μέση ηλικία 69,07±11,4 έτη. Για τη συγκέντρωση των ερευνητικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ειδικά διαμορφωμένο φύλλο καταγραφής δημογραφικών και κλινικών χαρακτηριστικών, αλλά και συνηθειών των ασθενών, που πιθανόν να αποτελούν παράγοντες κινδύνου για ΑΕΕ. Για τη στατιστική επεξεργασία χρησιμοποιήθηκε η στατιστική δοκιμασία x2, ο συντελεστής συνάφειας του Pearson και ανάλυση διακύμανσης και διακριτότητας. αΠοτελεσΜατα Συνολικά, και ανεξάρτητα από τον τύπο του, ΑΕΕ εμφάνισαν σημαντικά συχνότερα οι άνδρες (Ρ<0,001), οι ασθενείς που διαμένουν σε μεγάλη πόλη (Ρ<0,001), οι ασθενείς που είναι απόφοιτοι δημοτικού (Ρ<0,001), τα άτομα χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου (Ρ<0,001), καθώς και όσοι διαβιούν μαζί με την οικογένειά τους (Ρ<0,001). Αναφορικά με τον τύπο του ΑΕΕ, βρέθηκε ότι το καρδιοεμβολικό υπερτερεί σε συχνότητα, με στατιστικά σημαντική διαφορά (Ρ<0,001). Από τους μεμονωμένους παράγοντες κινδύνου, υπέρταση παρουσίασαν οι περισσότεροι ασθενείς (Ρ<0,001) και τα καρδιακά νοσήματα ευθύνονταν περισσότερο για τα εμβολικά επεισόδια (Ρ<0,001). Υπεύθυνα για μεγαλύτερη θνητότητα ήταν τα αιμορραγικά αγγειακά επεισόδια (Ρ<0,001). συΜΠερασΜατα Από την ανάλυση των δεδομένων της μελέτης εξάγονται τα ακόλουθα Συμπεράσματα: (α) Η υπέρταση αποτελεί το συχνότερο παράγοντα κινδύνου και ευθύνεται περισσότερο για τα ισχαιμικά επεισόδια. (β) Από τις καρδιακές παθήσεις, η καρδιακή ανεπάρκεια και η κολπική μαρμαρυγή ευθύνονται περισσότερο για τα καρδιοεμβολικά επεισόδια. (γ) Για την πρόκληση ΑΕΕ συχνότερα ευθύνονται συνδυασμοί παραγόντων κινδύνου. (δ) Δημογραφικοί, κληρονομικοί, αλλά και κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες ευθύνονται για την εμφάνιση ΑΕΕ.