Αναζήτηση πληροφοριών και βιβλιογραφικών δεδομένων από τους φοιτητές της Νοσηλευτικής

ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη του τρόπου με τον οποίο οι φοιτητές αναζητούν πληροφορίες και βιβλιογραφικά δεδομένα, καθώς και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ως προς την εύρεσή τους. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το υλικό της μελέτης μας αποτέλεσαν 600 φοιτητές των τριών τελευταίων εξαμήνων των  τμημάτων Νοσηλευτικής και Μαιευτικής του ΤΕΙ Αθήνας, καθώς και της Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Λαμίας. η στατιστική επεξεργασία έγινε με το πακέτο SPSS και τη μέθοδο της δοκιμασίας του x2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ποσοστό 90,3% χρησιμοποιούσε τη βιβλιοθήκη, 70,3% το διαδίκτυο, ενώ το 60,3% αντλούσε πληροφορίες από τους συμφοιτητές του. Οι περισσότεροι (78,3%) φοιτητές χρησιμοποιούσαν τα βιβλία, ενώ το 37,7% χρησιμοποιούσε συχνά τα επιστημονικά περιοδικά. Στο διαδίκτυο χρησιμοποιούσαν τις διεθνείς βάσεις δεδομένων MEDLINE και CHINAL σε ποσοστό 5% και 17%, αντίστοιχα. Το διαδίκτυο ερχόταν πρώτο στην προτίμηση των ανδρών (P=0,002), ενώ οι φοιτήτριες προτιμούσαν ως πηγή πληροφοριών τα συνέδρια (P=0,001). Στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε μεταξύ του 3ου και 7ου εξαμήνου ως προς την έλλειψη εξοικείωσης (Ρ0,001) και ως προς την έλλειψη χρόνου (P0,001), αλλά και ως προς τη διάθεση χρόνου για αναζήτηση (P0,001). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ικανό ποσοστό φοιτητών της Νοσηλευτικής αντλούσαν βιβλιογραφικά δεδομένα από όλες τις πηγές που τους ήταν διαθέσιμες. Το διαδίκτυο ερχόταν πρώτο στην προτίμηση των ανδρών. Στατιστικά σημαντική διαφορά βρέθηκε μεταξύ του 3ου και 7ου εξαμήνου ως προς την έλλειψη εξοικείωσης, την έλλειψη χρόνου, αλλά και ως προς τη διάθεση χρόνου για αναζήτηση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που οι σπουδαστές αντιμετώπιζαν ήταν η έλλειψη χρόνου.