Οικονομική αξιολόγηση των προγραμμάτων υγείας Ένα χρήσιμο εργαλείο στη λήψη αποφάσεων

Οι υπηρεσίες υγείας αποτελούν οικονομικές μονάδες, αφού έχουν οικονομική δραστηριότητα με χρήστες, συντελεστές παραγωγής, κόστος και, τέλος, αποτέλεσμα, που συνίσταται στην καλύτερη χρήση των υπαρχόντων πόρων, στην παροχή καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών και στη θεραπεία περισσοτέρων ατόμων μέσω των προγραμμάτων υγείας. Η οικονομική αξιολόγηση των προγραμμάτων υγείας αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο λήψης αποφάσεων, που λαμβάνει υπόψη της δύο παραμέτρους: την οικονομική αποδοτικότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη που πρέπει να έχει ένα πρόγραμμα υγείας. Χρησιμοποιεί πιο συχνά συγκεκριμένες μεθόδους για να εκτιμήσει το κόστος και το όφελος συγκρινόμενων προγραμμάτων, όπως την ανάλυση ελαχιστοποίησης του κόστους, του κόστους αποτελεσματικότητας, του κόστους οφέλους και του κόστους χρησιμότητας. Κάθε μέθοδος έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, που την κατατάσσουν στην πιο εύχρηστη και αποδοτική ή στη σπανιότερα και σε ειδικές περιπτώσεις εφαρμοζόμενη μέθοδο. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των δεικτών μέτρησης όλων των αναλύσεων αποτελούν κριτήρια σωστής μεθοδολογίας και στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας της μέτρησης διαφορετικής πλευράς του προβλήματος. Όλες οι τεχνικές οικονομικής αξιολόγησης είναι χρήσιμες, παρά τις δυσκολίες που παρουσιάζουν κατά την εφαρμογή, και οι προσπάθειες βελτίωσής τους πρέπει να ενταθούν με στόχο την τελειοποίησή τους. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν να βοηθήσει όλους όσους ασχολούνται με τη διοίκηση μονάδων υγείας και τη χάραξη πολιτικών υγείας στην εκτίμηση του κόστους και του οφέλους, των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων για οτιδήποτε καινοτόμο θέλουν να εισάγουν και στην εφαρμογή ορθολογικού τρόπου στη λήψη αποφάσεων, αλλά με προσοχή και αυξημένη κριτική ικανότητα, γιατί αυτές οι τεχνικές ανάλυσης δεν είναι τίποτε άλλο από απλά εργαλεία υποστήριξης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 3
Hits: 373 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-09-2007
Συγγραφείς: Ελένη Λαχανά