Αξιολόγηση του επιπέδου γνώσεων του νοσηλευτικού προσωπικού στη βασική καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (Β-ΚΑΡΠΑ)

ΣΚΟΠΟΣ: Η αξιολόγηση του επιπέδου γνώσεων του νοσηλευτικού προσωπικού στη βασική καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (Β-ΚΑΡΠΑ) με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του European Resuscitation Council (ERC 2000) και η διερεύνηση της συσχέτισής του με δημογραφικούς και άλλους παράγοντες. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Το δείγμα της μελέτης περιελάμβανε 128 νοσηλευτές και 107 βοηθούς νοσηλευτών από 13 νοσοκομεία της Αττικής και 3 της Κρήτης. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγιο 14 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, που αναπτύχθηκε για το σκοπό της έρευνας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από την ανάλυση των δεδομένων βρέθηκε ότι οι γνώσεις των νοσηλευτών ήταν πολύ χαμηλές (μέση τιμή 5,88±2,42). Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων (69,2%) δεν γνώριζε τον ακριβή ρυθμό συμπιέσεων-εμφυσήσεων. Σχεδόν τα μισά άτομα του δείγματος (54,4%) είχαν παρακολουθήσει σεμινάριο για Β-ΚΑΡΠΑ. Στατιστικά σημαντικές διαφορές βρέθηκαν ως προς τη γεωγραφική περιοχή, το εκπαιδευτικό επίπεδο, το τμήμα εργασίας, την παρακολούθηση σεμιναρίων Β-ΚΑΡΠΑ, αλλά και το χρόνο που μεσολάβησε από την παρακολούθηση αυτών των σεμιναρίων. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής καταδεικνύουν την ανάγκη για συστηματική και συνεχή εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού στη Β-ΚΑΡΠΑ και ειδικότερα στους βοηθούς και σε όσους εργάζονται σε γενικά τμήματα.

Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 3
Hits: 730 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-09-2007
Συγγραφείς: Πέτρος Ζαχαρόπουλος , Χριστίνα Πρελορέντζου , Αναστάσιος Μερκούρης