Προαγωγή της Αυτοδιαχείρισης της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας στην Κοινότητα

Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι ένα συχνό πρόβλημα, με αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα. Σκοπός: Σκοπός της ανασκόπησης ήταν η αποτύπωση των παρεμβάσεων προαγωγής της αυτοδιαχείρισης και η περιγραφή των παραγόντων που δρουν ενθαρρυντικά ή που εμποδίζουν τα προγράμματα αυτοδιαχείρισης της ΧΑΠ στην κοινότητα. Υλικό-Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση βιβλιογραφίας στις βάσεις δεδομένων Medline, CINAHL, PsycINFO, Scopus κατά το χρονικό διάστημα 1999–2009 με λέξεις–κλειδιά, όπως “COPD self management”, “self management interventions”, “self management programs”, “chronic disease management”, “patient outcomes”. Αποτελέσματα: Από τις μελέτες αναδείχθηκε η σημασία της κοινωνικής υποστήριξης, της επικοινωνίας με άλλους συν-ασθενείς και της υποστήριξης από την οικογένεια. Η καταθλιπτική διάθεση, η κόπωση, η δυσκολία στην τήρηση προγράμματος τακτικής άσκησης, η κοινωνική απομόνωση, η απουσία ελέγχου στη ζωή τους και η εξάρτηση από τους άλλους είναι μερικοί από τους παράγοντες που δρουν ως εμπόδιο στην αυτοδιαχείριση της νόσου. Ο νοσηλευτής συμμετέχει στην ομάδα προαγωγής της αυτοδιαχείρισης υποστηρίζοντας την εκμάθηση στρατηγικών για το χειρισμό και την εξοικείωση των ασθενών με ΧΑΠ με τη νόσο τους. Τα προγράμματα αυτοδιαχείρισης μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα λιγότερα επεισόδια επιδείνωσης της νόσου, μείωση του αριθμού των επισκέψεων σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (TΕΠ), λιγότερες εισαγωγές στο νοσοκομείο και μείωση του αριθμού μη προγραμματισμένων επισκέψεων στον οικογενειακό ιατρό. Συμπεράσματα: Τα προγράμματα αυτοδιαχείρισης συμβάλλουν στη μείωση της συχνότητας των εισαγωγών στο νοσοκομείο και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Κατηγορία: Τόμος 49, Τεύχος 2
Hits: 198 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-06-2010
Συγγραφείς: Χαρίκλεια Σταθοπούλου , Αγορίτσα Κουλούρη