Η Συσχέτιση του Φόρτου Νοσηλευτικής Εργασίας με τη Θνησιμότητα Ασθενών

Η μέτρηση του φόρτου της νοσηλευτικής εργασίας (ΦΝΕ) και η συσχέτισή του με τη θνησιμότητα συμβάλλει στην κατανόηση της νοσηλευτικής πρακτικής και στη λήψη αποφάσεων για ασφαλή, ποιοτική και αποτελεσματική φροντίδα. Σκοπός: Η διερεύνηση της συσχέτισης του ΦΝΕ με τη θνησιμότητα ασθενών που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ). Υλικό-Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων Medline και Cinahl το Νοέμβριο του 2009. Οι λέξεις ευρετηρίου που χρησιμοποιήθηκαν ήταν «θνησιμότητα», «ενδονοσοκομειακή θνησιμότητα», «θνησιμότητα 30 ημερών», «νοσηλευτική στελέχωση», «νοσηλευτικό προσωπικό», «φόρτος εργασίας», «μονάδες εντατικής θεραπείας». Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν επιλεγμένα δημοσιευμένα άρθρα από το 1990-2009, στην αγγλική ή ελληνική γλώσσα, που διερευνούσαν τη συσχέτιση του ΦΝΕ με τη θνησιμότητα ενηλίκων ασθενών που νοσηλεύονταν σε ΜΕΘ. Αποτελέσματα: Η θνησιμότητα αποτελεί τη συχνότερα μελετώμενη παράμετρο για την εκτίμηση της ποιότητας και της ασφάλειας της παρεχόμενης φροντίδας. Η επάρκεια της νοσηλευτικής στελέχωσης στις ΜΕΘ και κατ’ επέκταση η μη έκθεση των ασθενών σε υψηλά επίπεδα ΦΝΕ φαίνεται ότι σχετίζονται με νοσηλευτική φροντίδα υψηλής ποιότητας, που χαρακτηρίζεται από ελαττωμένη θνησιμότητα. Ωστόσο, αρκετοί ερευνητές αδυνατούν να συμπεράνουν συσχέτιση του ΦΝΕ με τη θνησιμότητα. Συμπεράσματα: Η ανάγκη για αποτελεσματική βάσει κόστους εντατική φροντίδα απαιτεί τον προσδιορισμό του ΦΝΕ και τη συσχέτισή του με αποτελέσματα φροντίδας υγείας. Η διαφορετική μεθοδολογία προσέγγισης του ΦΝΕ και συσχέτισής του με τη θνησιμότητα, η διαφορετικότητα των μελετώμενων πληθυσμών ασθενών, αλλά και η υψηλή βαρύτητα της κλινικής κατάστασης των ασθενών που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ υποδεικνύουν την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα.