Τόμος 52, Τεύχος 2

Απεικόνιση:
Το Νοσηλευτικό Προσωπικό (ΝΠ) που εργάζεται στο νοσοκομείο εκτίθεται σε πλήθος επαγγελματικών κινδύνων, όπως φυσικούς, χημικούς, βιολογικούς, εργονομικούς και ..