Διερεύνηση από Σχολικό Νοσηλευτή των Γνώσεων, Στάσεων και της Συμπεριφοράς των Εκπαιδευτικών για τη Σχολική Υγιεινή

Το σχολείο, εκτός από το ρόλο του να μεταδίδει πολιτιστικά αγαθά και γνώσεις, έχει ευθύνη να παρέχει ένα υγιεινό περιβάλλον, στο οποίο η προαγωγή της ψυχικής και σωματικής υγείας, η εξάλειψη των παραγόντων κινδύνου και η πρόληψη των ασθενειών αποτελούν αδιαμφισβήτητες προτεραιότητες. Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση από σχολικό νοσηλευτή των γνώσεων, στάσεων και της συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα θέματα υγιεινής σχολικού περιβάλλοντος (κτιριακές εγκαταστάσεις-εξοπλισμός), που αφορούν στην πρόληψη μεταδοτικών νοσημάτων. Υλικό και Μέθοδος: Η παρούσα μελέτη επισκόπησης και συσχέτισης πραγματοποιήθηκε, κατόπιν πιλοτικής μελέτης, σε εκπαιδευτικούς, που προήλθαν από τυχαίο στρωματοποιημένο δείγμα δημοτικών σχολείων επαρχιακού νομού, τον Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2011. Συμμετείχαν 405 εκπαιδευτικοί (ανταπόκριση 75,14%). Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με ανώνυμο ερωτηματολόγιο, το οποίο αναπτύχθηκε για την παρούσα μελέτη. Πραγματοποιήθηκε περιγραφική ανάλυση των δεδομένων με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 20.0. Η εσωτερική συνοχή του ερωτηματολογίου ελέγκθηκε με τον δείκτη Cronbach’s α. Όλες οι μετρήσεις έγιναν σε επίπεδο σημαντικότητας α= 0,05. Αποτελέσματα: Οι εκπαιδευτικοί βρέθηκε να έχουν μέτρια γνώση για τη σχολική υγιεινή. Στατιστικά σημαντικά υψηλότερη γνώση είχαν οι γυναίκες (p=0,029), όσοι είχαν παιδιά (p=0,003) και όσοι είχαν σχετική εκπαίδευση στη σχολική ασφάλεια και υγεία (p=0,002) και στις Πρώτες Βοήθειες (p=0,043). Ο συνοπτικός δείκτης στάσης έλαβε μέση τιμή 80,61, δηλαδή οι εκπαιδευτικοί είχαν θετική στάση για τη σχολική υγιεινή, με τους άνδρες (p=0,044), τους διευθυντές (p=0,000) και όσους εκπαιδευτικούς είχαν ειδικότητα (p=0,003) να υπερέχουν. Θετικότερη συμπεριφορά βρέθηκε να έχουν οι δάσκαλοι (p=0,004), οι διευθυντές (p=0,000) και όσοι είχαν διά βίου εκπαίδευση (p=0,007). Τέλος, διαπιστώθηκε θετική, αν και ασθενής, συσχέτιση ανάμεσα στη γνώση και στη στάση (r=0,108), στη γνώση και στη συμπεριφορά (r=0,125), καθώς και στη στάση και τη συμπεριφορά (r=0,149) των εκπαιδευτικών σε θέματα σχολικής υγιεινής. Συμπεράσματα: Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν ελλείψεις στις γνώσεις τους για την υγιεινή του σχολικού περιβάλλοντος, ενώ θετικές διαπιστώθηκαν οι στάσεις και η συμπεριφορά τους στα θέματα αυτά, οι οποίες όμως χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης. Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την οργάνωση κατάλληλης εκπαίδευσης στο σύνολο των εκπαιδευτικών, ώστε να μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων για την υγιεινή στα σχολεία.

Κατηγορία: Τόμος 52, Τεύχος 3
Hits: 383 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-09-2013
Συγγραφείς: Νίκη Σύρου , Ιωάννης Ελευσινιώτης , Αθηνά Καλοκαιρινού , Παναγιώτα Σουρτζή