Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα Ασθενών υπό Αιμοκάθαρση: Οι Αλλαγές που Βιώνουν σε Ψυχολογικό, Οικογενειακό, Εργασιακό, Κοινωνικό και Οικονομικό Επίπεδο

Η διαδικασία της αιμοκάθαρσης, παρά τη συνδρομή της προόδου της Ιατρικής και της Νοσηλευτικής επιστήμης, επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις στην καθημερινότητα των ασθενών και κυρίως στην οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική τους ζωή. Παράλληλα η ψυχολογική κατάσταση των ατόμων επιβαρύνεται εξαιτίας της εκδήλωσης διαφόρων διαταραχών, όπως η κατάθλιψη, μειώνοντας αισθητά την ποιότητα ζωής των νεφροπαθών. Σκοπός: Η διεύρυνση των μεταβολών στη ψυχολογική κατάσταση των ασθενών υπό αιμοκάθαρση, των επιπτώσεων που προκαλούν η αλλαγή κατοικίας, οι μετακινήσεις, η αλλαγή των ρόλων και των σχέσεων στην οικογένεια, η αλλαγή των εργασιακών ρόλων, τα οικονομικά προβλήματα και οι αλλαγές στις κοινωνικές τους δραστηριότητες. Υλικό και Μέθοδος: Για την εντόπιση της σχετικής βιβλιογραφίας έγινε ανασκόπηση αυτής και χρησιμοποιήθηκαν οι ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Pubmed και ScienceDirect (1994-2013) με τις εξής λέξεις-κλειδιά: νεφρική ανεπάρκεια, αιμοκάθαρση, ποιότητα ζωής, ψυχολογικές διαταραχές. Αποτελέσματα: Η καθημερινότητα του αιμοκαθαιρόμενου ασθενή αλλάζει αισθητά σε οικογενειακό, κοινωνικό, επαγγελματικό και ψυχολογικό επίπεδο. Ο ρόλος που διαδραματίζει η οικογένεια στη στήριξη του ασθενούς είναι σπουδαίος, ενώ οι τυχόν οικογενειακές συγκρούσεις θα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα με τη στήριξη από επαγγελματίες υγείας ώστε να μην επιδεινωθεί δραματικά η ποιότητα ζωής των μελών της οικογένειας. Συμπεράσματα: Η κοινωνική, οικονομική και ψυχολογική στήριξη όπως και η θεραπεία των ενδεχόμενων ψυχολογικών διαταραχών είναι απαραίτητες τόσο για τον ασθενή όσο και για τα μέλη της οικογένειας του.

Κατηγορία: Τόμος 53, Τεύχος 1
Hits: 443 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-03-2014
Συγγραφείς: Ευαγγελία Μωυσιάδου , Γεώργιος Καλλέργης