Μέθοδος Εφαρμογής της «Διδασκαλίας Αυτοδιαχείρισης στη Χρόνια Νόσο και στη Σκλήρυνση κατά Πλάκας»: Ανασκόπηση

Η σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣΚΠ) αποτελεί μια χρόνια αυτοάνοση απομυελινωτική νόσο του κεντρικού νευρικού συστήματος που προσβάλλει συνήθως νέους ενήλικες στα πιο παραγωγικά χρόνια της ζωής τους. Οι ασθενείς με ΣΚΠ αντιμετωπίζουν μια σειρά από καθημερινές προκλήσεις που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη νόσο και εκτείνονται σε όλους τους τομείς της προσωπικής και της κοινωνικής τους ζωής. Το υψηλό stress αυτών των προκλήσεων, καθώς και ο υψηλός βαθμός εξάρτησης από τους «σημαντικούς άλλους» (π.χ. ιατροί) ή την τύχη που έχουν συνήθως οι εν λόγω ασθενείς οδηγούν σε δυσπροσαρμοστικές καταστάσεις που εκδηλώνονται με επιδείνωση της σωματικής, της ψυχικής και της κοινωνικής τους υγείας. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανασκόπηση της μεθόδου εφαρμογής και αποτελεσματικότητας της «Διδασκαλίας Αυτοδιαχείρισης στη Χρόνια Νόσο» (Chronic Disease Self-Management Course, CDSMC) ως παρέμβασης σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα, με ιδιαίτερη έμφαση στη ΣΚΠ. Υλικό και Μέθοδος: Η αναζήτηση της σχετικής βιβλιογραφίας πραγματοποιήθηκε, χρησιμοποιώντας τη βάση άρθρων PubΜed. Αποτελέσματα: Η βιβλιογραφία αποκαλύπτει ότι οι παρεμβάσεις αύξησης της αυτο-αποτελεσματι- κότητας των συγκεκριμένων ασθενών και η αντιμετώπιση των προκλήσεων που εστιάζουν στο στρεσογόνο αίτιο, μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για αυτές τις καταστάσεις δυσπροσαρμοστικότητας. Η παρέμβαση CDSMC έχει εφαρμοστεί ευρέως σε πολλές χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου και έχει υιοθετηθεί από πολλές ιατρικές εταιρείες, ακόμη και υπουργεία υγείας (π.χ. της Αυστραλίας). Η τελευταία εξέλιξη της δυνατότητας εφαρμογής της μέσω διαδικτύου έχει άρει τα εμπόδια της ευρείας εφαρμογής της σε ασθενείς με ΣΚΠ. Συμπεράσματα: Η μέθοδος CDSMC μπορεί να βοηθήσει ασθενείς με ΣΚΠ να διαχειριστούν καλύτερα τη νόσο τους. Το παρόν άρθρο φιλοδοξεί να ενεργοποιήσει φορείς και επαγγελματίες υγείας που εργάζονται και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα προς την υιοθέτηση της μεθόδου CDSMC.

Κατηγορία: Τόμος 53, Τεύχος 3
Hits: 217 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-09-2014
Συγγραφείς: Παρθένα Υφαντοπούλου