Οξείες Επιδράσεις του Περιβαλλοντικού Θορύβου στην Υγεία

Ως περιβαλλοντικός ή κοινοτικός θόρυβος ή θόρυβος κατοικημένης περιοχής ορίζεται ο θόρυβος, ο οποίος εκπέμπεται από όλες τις διαθέσιμες πηγές. Ο όρος «περιβαλλοντικός θόρυβος» δεν περιλαμβάνει το θόρυβο, ο οποίος υφίσταται στο εσωτερικό περιβάλλον της εργασίας, δηλαδή αυτόν που δέχεται ο εργαζόμενος στη θέση εργασίας. Οι κύριες πηγές για τον περιβαλλοντικό θόρυβο περικλείουν την οδική, τη σιδηροδρομική και την αεροπορική συγκοινωνία, τη βιομηχανία, τις οικοδομές και τη δημόσια εργασία, αλλά και τη γειτνίαση των ανθρώπων. Οι τυπικοί θόρυβοι από τα περίχωρα προέρχονται από τα οικήματα και τις εγκαταστάσεις, που σχετίζονται με την εμπορική τροφοδοσία (εστιατόρια, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης κ.λπ.), από ζωντανή ή ηχογραφημένη μουσική, από αθλητικές δραστηριότητες, από παιδικές χαρές και αυτοκινητοπάρκα, αλλά και από κατοικίδια ζώα. Οι κυριότερες πηγές εσωτερικού θορύβου αναφέρονται στα συστήματα εξαερισμού και κλιματισμού, τις μηχανές γραφείου, τις οικιακές συσκευές και τους γείτονες. Σκοπός: Ο σκοπός του συγκεκριμένου άρθρου ήταν η διερεύνηση των διαστάσεων του προβλήματος του περιβαλλοντικού θορύβου και οι επιπτώσεις αυτού στην υγεία του ανθρώπου μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε διερεύνηση της βιβλιογραφίας με τη χρήση ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων (PubMed, Medline, Google Scholar). Οι λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν, ήταν “environmental noise”, “community noise”, “adverse health effects”. Οι ερευνητικές και ανασκοπητικές μελέτες όπου βρέθηκαν, μελετήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν τα πλέον πρόσφατα και ισχύοντα στοιχεία όσον αφορά στις επιδράσεις του θορύβου στην υγεία, έρευνες οι οποίες έλαβαν χώρα στην Ευρώπη και την Αμερική, δημοσιευμένες στην αγγλική γλώσσα και κατά το χρονικό διάστημα 1999-2014. Αποτελέσματα: Η έκταση του προβλήματος με τον περιβαλλοντικό θόρυβο είναι τεράστια. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) περίπου το 40% του πληθυσμού εκτίθεται σε θόρυβο από την οδική κυκλοφορία και μάλιστα με ένα ισοδύναμο επίπεδο ηχητικής πίεσης, που υπερβαίνει τα 55 dB, κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ένα 20% του πληθυσμού εκτίθεται σε επίπεδα, τα οποία υπερβαίνουν τα 65 dB. Αν ληφθεί υπόψη όλος ο θόρυβος από τις συγκοινωνίες, τότε περίπου οι μισοί από τους πολίτες της ΕE διαμένουν σε περιοχές, που δε διασφαλίζουν ακουστική άνεση στους κατοίκους τους. Πολλές έρευνες έχουν αναγνωρίσει ότι οι ακόλουθες συγκεκριμένες επιδράσεις στην υγεία (για το γενικότερο πληθυσμό), μπορεί να προκύπτουν από τον περιβαλλοντικό θόρυβο: διαταραχή στην επικοινωνία, αντιδράσεις ενόχλησης, επιδράσεις στις συνθήκες ύπνου και στα καρδιαγγειακά και τα ψυχοφυσιολογικά συστήματα, επιδράσεις στην επίδοση, στην παραγωγικότητα και την κοινωνική συμπεριφορά, καθώς και θορυβογενή ακουστική αναπηρία. Συμπεράσματα: Αποδεικνύεται, ότι η ανάπτυξη της αστικής περιβαλλοντικής ρύπανσης είναι επικίνδυνη, γιατί αφενός έχει άμεσες και απώτερες (αθροιστικές) επιπτώσεις στην υγεία, αφετέρου επηρεάζει τις μελλοντικές γενιές, με το να υποβαθμίζει το κατοικημένο, το κοινωνικό και το μαθησιακό περιβάλλον και να προκαλεί οικονομικές απώλειες.

Κατηγορία: Τόμος 53, Τεύχος 3
Hits: 215 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-09-2014
Συγγραφείς: Βασιλική Ζώη , Θεόφιλος Παπαναστασίου