Τόμος 54, Τεύχος 4

Απεικόνιση:
Η ανάρρωση από τη σοβαρή ψυχική νόσο συνιστά μια σημαντική φάση του συνεχούς «υγεία-ψυχική ασθένεια». Σκοπός: Διερεύνηση της βιωματικής ..