Η Επίδραση των Μονίμων Τεχνητών Βηματοδοτών στη Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής των Ασθενών

Η εμφύτευση μόνιμων τεχνητών βηματοδοτών έχει ως στόχο όχι μόνο την παράταση αλλά και την επίτευξη καλύτερης ποιότητας ζωής των ασθενών που τους χρειάζονται. Σκοπός: Η εκτίμηση της ποιότητας ζωής των ασθενών μετά την εμφύτευση βηματοδότη. Υλικό-Μέθοδος: Περιγραφική μελέτη συσχετίσεων σε δείγμα ευκολίας ασθενών που επισκέφθηκαν τη Μονάδα Βηματοδοτών ενός δημοσίου νοσοκομείου στο πλαίσιο του τακτικού τους ελέγχου. Χρησιμοποιήθηκαν: (α) ερωτηματολόγιο δημογραφικών, κλινικών χαρακτηριστικών των ασθενών, καθώς και της λειτουργικής τους κατάταξης, (β) η Επισκόπηση Υγείας SF-12 (ελληνική έκδοση) και (γ) το ερωτηματολόγιο ποιότητας ζωής AQUAREL (version 1.0), του οποίου η ελληνική έκδοση διαμορφώθηκε στην παρούσα μελέτη μετά από την απαραίτητη διαπολιτισμική προσαρμογή. Η στατιστική ανάλυση έγινε με τη χρησιμοποίηση μη παραμετρικών μεθόδων σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Αποτελέσματα: Το δείγμα αποτέλεσαν 100 ασθενείς και των δύο φύλων (66% άνδρες), με μέση ηλικία (mean±sd) 75,66±8,36 έτη και μέση διάρκεια ζωής με βηματοδότη (mean±sd) 3,4±4,26 έτη. Χαμηλές τιμές ποιότητας ζωής βρέθηκαν και στις δύο διαστάσεις του SF-12, με τη χαμηλότερη στη διάσταση Ψυχική Υγεία (mean±sd) 45,56+ 11,1. Η υψηλότερη τιμή ποιότητας ζωής στο AQUAREL βρέθηκε στον παράγοντα Θωρακική Δυσφορία (mean±sd) 76,06 + 19,2, ενώ η χαμηλότερη στον παράγοντα Δύσπνοια στην Προσπάθεια (mean±sd) 65,32+20,5. Υπήρξε στατιστικά σημαντική συσχέτιση (p≤0,05) μεταξύ: (α) φύλου με ποιότητα ζωής (SF-12) και θωρακική δυσφορία (AQUAREL), (β) επαγγελματικής κατάστασης με ποιότητα ζωής εξαιτίας αρρυθμιών (AQUAREL), (γ) ετών βηματοδότησης με ποιότητα ζωής που σχετίζεται με αρρυθμίες και γνωστική δυσλειτουργία (ΑQUAREL). Σημαντικές συσχετίσεις βρέθηκαν μεταξύ της ελληνικής έκδοσης του ερωτηματολογίου AQUAREL, της λειτουργικής κατάταξης κατά NYHA και της Επισκόπησης Υγείας SF-12. Συμπεράσματα: Οι ασθενείς με μόνιμο βηματοδότη αναφέρουν χαμηλή ποιότητα ζωής στις διαστάσεις σωματική και ψυχική υγεία, αν και αυτή φαίνεται πως δεν μειώνεται σημαντικά εξαιτίας των παραγόντων που μετρά το AQUAREL. Οι γυναίκες επιβαρύνονται περισσότερο από τους άνδρες στη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής τους και ειδικά εξαιτίας θωρακικής δυσφορίας και αρρυθμιών. Όσο οι ασθενείς είναι εργαζόμενοι ή όσο περισσότερα χρόνια ζουν με εμφυτευμένο βηματοδότη, τόσο καλύτερη ποιότητα ζωής αναφέρουν. Τα NYHA και SF-12 συνεργάζονται πολύ καλά με το AQUAREL, του οποίου η ελληνική έκδοση είναι αξιόπιστη, γι’ αυτό προτείνεται η χρήση του για την εκτίμηση της ποιότητας ζωής σε ασθενείς με μόνιμο βηματοδότη.

Κατηγορία: Τόμος 55, Τεύχος 4
Hits: 806 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-12-2016
Συγγραφείς: Παρασκευή Φωτοπούλου , Βασιλική Καρρά , Θεοφάνης Παπαφάνης , Ευαγγελία Κουσκούνη