Εθισμός Νεαρών Ενηλίκων στο Διαδίκτυο

Το φαινόμενο του εθισμού στο διαδίκτυο έχει ως χαρακτηριστικό του την υπερβολική χρήση και την εξαρτημένη συμπεριφορά από το διαδίκτυο, η οποία επηρεάζει αρνητικά την ομαλή ζωή του χρήστη. Οφείλεται σε έναν συνδυασμό βιολογικών, κοινωνικών παραγόντων και προσωπικών χαρακτηριστικών. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση του βαθμού εξάρτησης στο διαδίκτυο των φοιτητών του τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας. Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα αποτέλεσαν 650 φοιτητές του τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας, ηλικίας 19–22+. Η συλλογή των στοιχείων έγινε με τη συμπλήρωση από τους συμμετέχοντες της κλίμακας IAT (Internet Addiction Test). Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS-20 και οι δοκιμασίες x2 test, t-test και anova. Η στατιστική σημαντικότητα τέθηκε στο επίπεδο του p<0,05. Αποτελέσματα: Το 96,3% του δείγματος διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή και το 72% έχει ηλεκτρονικό υπολογιστή στο δωμάτιο του. Το 45,7% παίζει διαδικτυακά παιχνίδια και το 95,4% χρησιμοποιεί υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης το 53,8% αναφέρει ότι καταναλώνει περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο από ό,τι στη μελέτη των μαθημάτων του. Το 92,8% του δείγματος είναι μέσος χρήστης του διαδικτύου που μερικές φορές μπορεί να παραμείνει σε σύνδεση για αρκετό χρόνο αλλά έχει τον έλεγχο της σύνδεσής του, ενώ το 7,2% συχνά βιώνει προβλήματα λόγω της εκτεταμένης χρήσης του διαδικτύου, ενώ δεν βρέθηκαν άτομα που η χρήση του διαδικτύου να τους προκαλεί σημαντικά προβλήματα στη ζωή τους. Υψηλότερο βαθμό εθισμού στο διαδίκτυο εμφανίζουν τα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια με στατιστικά σημαντική διαφορά, p<0,001. Επίσης τα άτομα που αναφέρουν ότι υπάρχει στο οικογενειακό τους περιβάλλον άτομο που κάνει υπερβολική χρήση του διαδικτύου ή είναι εθισμένο στο διαδίκτυο καταναλώνουν περισσότερο χρόνο ή κάνουν μεγαλύτερη χρήση του διαδικτύου παρουσιάζουν υψηλότερο βαθμό εθισμού με στατιστικά σημαντική διαφορά, p<0,001. Ομοίως, τα άτομα που αναφέρουν ότι έχουν ηλεκτρονικό υπολογιστή στο δωμάτιό τους είναι περισσότερο εθισμένα, p<0,001, όπως επίσης και τα άτομα που παίζουν διαδικτυακά παιχνίδια, p<0,001. Όσο περισσότερα χρόνια το άτομο κάνει χρήση του διαδικτύου τόσο περισσότερο εθισμένο είναι σε αυτό, p<0,001. Συμπεράσματα: Ο εθισμός στο διαδίκτυο προκαλεί σημαντική έκπτωση στην κοινωνική, επαγγελματική και ακαδημαϊκή λειτουργικότητα του ατόμου. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι δημογραφικοί, συναισθηματικοί και κοινωνικοί παράγοντες ευθύνονται για τον βαθμό εθισμού στο διαδίκτυο, όπως είναι το φύλο, η εθνικότητα, το επάγγελμα των γονέων, ο χρόνος και ο τρόπος της χρήσης του διαδικτύου, δημιουργώντας έτσι, μια παθολογική κατάσταση.