Επιδημιολογία και Ιολογικά Χαρακτηριστικά Ατόμων με Χρονία Ηπατίτιδα C

Ο επιπολασμός της HCV λοίμωξης υπολογίζεται σε περισσότερα από 185 εκατομμύρια παγκοσμίως, ενώ οι μη διαγνωσμένες λοιμώξεις μπορεί να τον αυξήσουν κατά 20–30%. H HCV μόλυνση χαρακτηρίζεται από έναν υψηλό βαθμό μετάπτωσης (80–85%) σε χρόνια ηπατίτιδα. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η πλειοψηφία των ασθενών αδυνατούν να εξαλείψουν τον ιό, λόγω της ικανότητάς του να διαφεύγει των μηχανισμών απόκρισης του ανοσοποιητικού συστήματος. Σκοπός: Η καταγραφή των επιδημιολογικών και ιολογικών χαρακτηριστικών ατόμων με Χρόνια Ηπατίτιδα C. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση άρθρων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα συναφών με το θέμα σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων όπως Pubmed, Scopus, Science Direct και Google Scolar, χρησιμοποιώντας ως λέξεις-κλειδιά: «Χρόνια Ηπατίτιδα C», «Επιδημιολογία Ηπατίτιδας C», «Γονότυποι Ηπατίτιδας C». Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, παγκοσμίως, υπάρχουν 170 εκατομμύρια άτομα που έχουν προσβληθεί από τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV) (με 2,7 εκατομμύρια κατοίκους στην Αμερική), ποσοστό που αντιστοιχεί στο 3% του συνολικού πληθυσμού του πλανήτη. Εκτιμήσεις του επιπολασμού της μόλυνσης από HCV σε συγκεκριμένες περιοχές κυμαίνονται από κάτω του 1,0% στη Βόρεια Ευρώπη έως άνω του 2,9% στη Βόρεια Αφρική. O χαμηλότερος επιπολασμός (0,01–0,1%) έχει αναφερθεί από τις χώρες του Ηνωμένου Βασιλείου και της Σκανδιναβίας. Η υψηλότερη επίπτωση έχει αναφερθεί στην Αίγυπτο. Επιδημιολογικά δεδομένα από πολλές μελέτες στην Ελλάδα υπολογίζουν ότι ο επιπολασμός της HCV λοίμωξης κυμαίνεται από 0,5% έως 2%, 160.000–220.000 μολυσμένοι. Οι ευθυνόμενοι για την HCV λοίμωξη γονότυποι διακρίνονται σε 7 κύριες κατηγορίες οι οποίοι περιλαμβάνουν πολλαπλούς υποτύπους που έχουν ταυτοποιηθεί παγκοσμίως. Αν και οι HCV γονότυποι φαίνεται να έχουν παγκόσμια κατανομή, η συχνότητα εμφάνισής τους σε σχέση με τη γεωγραφική κατανομή, ποικίλλει από τη μία γεωγραφική περιοχή στην άλλη. Συμπεράσματα: Η γεωγραφική κατανομή και η ποικιλότητα των HCV γονοτύπων μπορεί να παρέχει ενδείξεις και δεδομένα για την ιστορική προέλευση του HCV. Η γνώση του γονοτύπου του ιού της ηπατίτιδας C είναι πολύ σημαντική γιατί επηρεάζει τόσο την επιλογή της θεραπείας όσο και την ανταπόκριση σε αυτή.

Κατηγορία: Τόμος 57, Τεύχος 2
Hits: 407 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-06-2018
Συγγραφείς: Ευτυχία Ευαγγελίδου , Μιχαήλ Μαντζανάς , Δημήτριος Κουκουλάρης