Παράγοντες Ευθυνόμενοι για την Εμφάνιση Φαρμακευτικών Λαθών σε Παιδιατρικούς Ασθενείς

Τα παιδιά βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για λανθασμένη φαρμακευτική αγωγή, παρόλα αυτά λίγα είναι γνωστά για την επιδημιολογία των σφαλμάτων αυτών και αρκετά κενά υπάρχουν στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση της συχνότητας των ευθυνομένων παραγόντων για φαρμακευτικά νοσηλευτικά λάθη στα παιδιά. Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 203 παιδιατρικοί νοσηλευτές από τα δύο μεγάλα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας, «Παν. & Αγλ. Κυριακού» και «Η Αγία Σοφία», καθώς και από το «Καραμανδάνειο» Παιδιατρικό Νοσοκομείο Πατρών. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από τη συμπλήρωση, ειδικά διαμορφωμένης κλίμακας για τις ανάγκες της μελέτης, από τους συμμετέχοντες. Εφαρμόστηκε η στατιστική δοκιμασία t-test και anova και ως στατιστικά σημαντικό θεωρήθηκε το επίπεδο σημαντικότητας 5%. Όλες οι στατιστικές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με το στατιστικό πακέτο SPSS έκδοση 22. Αποτελέσματα: Από τους 203 παιδιατρικούς νοσηλευτές που συμμετείχαν στη παρούσα μελέτη το 85,7% ήταν γυναίκες και το 14,3% ήταν άνδρες. Το 54,7% των συμμετεχόντων αναφέρει ότι έχει διαπράξει κάποιο φαρμακευτικό λάθος στο διάστημα της νοσηλευτικής του καριέρας. Από τη στατιστική ανάλυση βρέθηκε ότι τα άτομα τα οποία είναι κάτω των 35 ετών κάνουν συχνότερα λάθη κατά τη χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής, p=0,040. Όσον αφορά στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην κλίμακα που αναφέρεται σε παράγοντες που αφορούν στη γνώση, θετικότερα βαθμολογούν τα άτομα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και αυτοί με μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο, p=0,009. Ανάλογα με τη θέση που κατέχουν όσον αφορά στη γνώση βρέθηκε ότι οι προϊστάμενοι και υπεύθυνοι των τμημάτων έχουν μεγαλύτερη γνώση, p=0,008. Τα άτομα τα οποία αναφέρουν ότι έχουν διαπράξει φαρμακευτικό λάθος κατά την επαγγελματική τους καριέρα έχουν κάνει λάθη και στις τρεις κλίμακες που αφορούν σε λάθη κατά την προετοιμασία, χορήγηση, συνταγογράφηση, p<0,001. Εκείνοι που αναφέρουν πολύ συχνά ότι αποσπάται η προσοχή τους ή διακόπτεται η εργασία τους από εξωγενείς παράγοντες κατά τη χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής βαθμολογούν αρνητικότερα την κλίμακα που αναφέρεται στα λάθη σχετικά με τις συνθήκες προετοιμασίας της φαρμακευτικής αγωγής, p=0,004 και την κλίμακα που αφορά στα λάθη κατά τη χορήγηση των φαρμάκων, p=0,041. Συμπεράσματα: Από την παρούσα μελέτη προέκυψε πως τα λάθη εξαρτώνται τόσο από εργασιακούς παράγοντες, όσο και από ατομικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων όπως είναι η γνώση, η εκπαίδευση και η επαγγελματική εμπειρία.