Τόμος 57, Τεύχος 2

Απεικόνιση:
Από την ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας, διαφαίνεται η σύγχρονη τάση στη συνεχιζόμενη εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (distance e-learning) και ..