Συσχέτιση Σωματικής Άσκησης και Παχυσαρκίας

Τις τελευταίες δεκαετίες, η παιδική παχυσαρκία αυξάνεται ολοένα με ανησυχητικό ρυθμό παγκοσμίως, δημιουργώντας σοβαρές ανησυχίες τόσο στους γονείς όσο και στους επαγγελματίες υγείας και στους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικών αντιμετώπισης. Σκοπός της μελέτης είναι η εκτίμηση του ΔΜΣ των παιδιών ηλικίας 5-16 ετών σε σχέση με τα επίπεδα της σωματικής τους άσκησης. Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 500 παιδιά ηλικίας 5 μέχρι 16 ετών που νοσηλεύονταν στο Γενικό Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Αθήνας «H Αγία Σοφία». Τα στοιχεία συλλέχθηκαν με τη συμπλήρωση από τους γονείς αλλά και τα παιδιά του ερωτηματολογίου SAPAC (Ερωτηματολόγιο Φυσικής Δραστηριότητας). Η στατιστική επεξεργασία πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα SPSS 22.0. Εφαρμόσθηκε η στατιστική δοκιμασία t-test, Χ2-test, anova και pearson correlation. Ως στατιστικά σημαντικό θεωρήθηκε το επίπεδο σημαντικότητας 5%. Αποτελέσματα: Από τα 500 παιδιά, το 58,6% ήταν κορίτσια, ηλικίας 5–16 ετών (10,5±:3,3). Το 9,6% των παιδιών ήταν λιποβαρή, το 64,2% φυσιολογικού βάρους, το 17,2% υπέρβαρα και το 9% παχύσαρκα. Μεγαλύτερη περίμετρο μέσης είχαν τα αγόρια, p=0,016. Διαπιστώθηκε θετική συσχέτιση του ΔΜΣ των παιδιών με τον ΔΜΣ των γονιών, p<0,001, με τις ώρες απασχόλησης με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, την τηλεόραση και το ίντερνετ, p<0,001 και αρνητική συσχέτιση με το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα, p=0,003, όπως και των ωρών της σωματικής άσκησης και του μηναίου οικογενειακού εισοδήματος, p=0,008. Επίσης, αρνητική συσχέτιση είχε ο ΔΜΣ των παιδιών με το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, p<0,001. Συμπεράσματα: Ο επιπολασμός της παιδικής παχυσαρκίας είναι υψηλός και οι παράγοντες που σχετίζονται με την παιδική παχυσαρκία είναι το οικογενειακό εισόδημα, το μορφωτικό επίπεδο των γονέων και η έλλειψη σωματικής άσκησης. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της παιδικής παχυσαρκίας θα πρέπει οι γονείς, τα σχολεία, οι κοινωνικοί φορείς και οι αρμόδιοι της υγείας να εκπαιδεύουν τα παιδιά στις επιλογές τροφίμων και να τα προτρέπουν σε τακτική σωματική άσκηση.