Διερεύνηση των Αντιλήψεων και Πεποιθήσεων Νοσηλευόμενων Ρομά για τις Παρεχόμενες Υπηρεσίες Υγείας σε Επαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο

Σήμερα στην Ευρώπη υπολογίζεται ότι κατοικούν περίπου 7 με 9 εκατομμύρια Ρομά με τα δύο τρίτα από αυτούς να κατοικούν στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Έρευνες σε διάφορες χώρες καταδεικνύουν ότι οι Ρομά έχουν βιώσει ρατσιστική συμπεριφορά από εκπροσώπους του συστήματος υγείας εξαιτίας της πολιτισμικής τους διαφορετικότητας. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεων, των συναισθημάτων και των πεποιθήσεων των Ελλήνων Ρομά για τις δομές δημόσιας υγείας και του βαθμού ικανοποίησή τους από τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας. Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 80 άτομα Ελλήνων Ρομά, που κατοικούν στη Λάρισα και επισκέφθηκαν το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Πρόκειται για συγχρονική μελέτη συσχέτισης και τα στοιχεία συλλέχθηκαν με τη συμπλήρωση ενός ειδικά κατασκευασμένου για τους σκοπούς της έρευνας ερωτηματολογίου, «Κλίμακα στάσεων, συναισθημάτων και ικανοποίησης υπηρεσιών υγείας από τους Ρομά» Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS-22 και εφαρμόστηκαν οι στατιστικές δοκιμασίες Pearson correlation, t-test και anova. Αποτελέσματα: Το 31,3% των Ρομά ήταν άνδρες και το 68,8% γυναίκες. Η ηλικία τους κυμαινόταν από 18 έως 78 ετών με μέση τιμή τα 46,23 έτη. Το 71,3% δήλωσαν μη ικανοποιημένοι (ως επί το πλείστον από τους ιατρούς και τους νοσηλευτές), το 67,5% θεωρεί ότι στο νοσοκομείο τούς συμπεριφέρονται με διακρίσεις, και το 60% θεωρούσε πως καμία από τις υπηρεσίες υγείας δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για αυτούς. Χαμηλότερη συνολική βαθμολογία στην κλίμακα συγκέντρωσαν τα άτομα που χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες υγείας (p=0,040), αυτά με πρόβλημα υγείας σε μέλος της οικογένειάς τους (p=0,022) καθώς και η νοσηλεία των ιδίων σε Νοσοκομείο (p=0,004). Θετικότερα βαθμολόγησαν την κλίμακα στάσεων, συναισθημάτων και ικανοποίησης υπηρεσιών υγείας τα άτομα που η προέλευση του εισοδήματός τους ήταν από προσωπική τους εργασία, (p=0,004) είχαν ασφάλιση υγείας, (p=0,008) και είχαν μηνιαίο εισόδημα μεγαλύτερο από 200 €. Συμπεράσματα: Οι Ρομά του δείγματος εκφράζουν ανοιχτά αρνητικά συναισθήματα για τις παροχές της δημόσιας υγείας και τις εξυπηρετήσεις από τους επαγγελματίες. Η στάση τους εξαρτάται από διάφορους κοινωνικούς παράγοντες και υπάρχει έλλειψη γνώσης σχετικά με την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και το πώς αυτές μπορεί να παρέχονται κατάλληλα. Απαραίτητο κρίνεται η συνεχής εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας ως προς τη φροντίδα ανθρώπων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο.