Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στο Χειρουργείο: Διερεύνηση των Κοινωνικών και Συναισθηματικών Δεξιοτήτων των Νοσηλευτών Χειρουργείου και των Χειρουργών

Η συναισθηματική νοημοσύνη (ΣΝ), ως ένα σύνολο χαρακτηριστικών και ικανοτήτων που αφορούν στη διαχείριση συναισθημάτων, είναι πιθανό ότι επηρεάζει τους επαγγελματίες υγείας στην απόδοση και τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Το πεδίο αυτό είναι ευρύ και σημαντικό και δεν έχει ερευνηθεί επαρκώς στον χώρο των επαγγελματιών υγείας. Σκοπός: Η παρούσα έρευνα σκοπό είχε: (α) να εξετάσει την προσωπική εκτίμηση των νοσηλευτών χειρουργείου και των χειρουργών για τη ΣΝ τους (αντιληπτή ΣΝ) και (β) να διερευνήσει τις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες που θεωρούνται πολύ σημαντικές για τους νοσηλευτές χειρουργείου και τους χειρουργούς. Συγκεκριμένα, η έρευνα στόχευε να μελετήσει πώς οι χειρουργοί αντιλαμβάνονται τις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες των συναισθηματικά νοημόνων νοσηλευτών χειρουργείου και πώς οι τελευταίοι αντιλαμβάνονται τις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες των συναισθηματικά νοημόνων χειρουργών. Υλικό και Μέθοδος: Στην έρευνα συμμετείχαν 56 επαγγελματίες υγείας, εκ των οποίων οι 28 ήταν νοσηλευτές χειρουργείου και οι 28 ήταν χειρουργοί. Για τη μέτρηση της αντιληπτής ΣΝ χρησιμοποιήθηκε το Wong and Law Emotional Intelligence Scale (WLEIS). Για την αξιολόγηση των κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων, χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο με 25 δηλώσεις που εξέταζε ποιες κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες θεωρούνται σημαντικές για έναν συναισθηματικά νοήμονα νοσηλευτή χειρουργείου και για έναν συναισθηματικά νοήμονα χειρουργό, αντίστοιχα. Αποτελέσματα: Όπως διαπιστώθηκε, η αντιληπτή ΣΝ των νοσηλευτών χειρουργείου (ΜΤ=5,47) δεν διέφερε στατιστικά σημαντικά από εκείνη των χειρουργών (ΜΤ=5,29), [t (54)=1,09, p=0,28]. Και οι δύο ομάδες έδειξαν υψηλή προτίμηση στις ίδιες κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες και, συγκεκριμένα, την αξιοπιστία, τον αυτοέλεγχο και την ευσυνειδησία. Η χαμηλότερη προτίμηση σημειώθηκε στη διεκδικητική συμπεριφορά. Συμπεράσματα: Οι νοσηλευτές χειρουργείου και οι χειρουργοί έχουν σχετικά υψηλή εκτίμηση για τη ΣΝ τους. Οι κοινωνικοσυναισθηματικές δεξιότητες που εκτιμήθηκαν ως οι σημαντικές και από τις δύο ομάδες (αξιοπιστία, αυτοέλεγχος, ευσυνειδησία) αντανακλούν την υψηλή προτεραιότητα που θέτουν οι επαγγελματίες υγείας στο χειρουργείο για ασφάλεια και υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς.

Κατηγορία: Τόμος 58, Τεύχος 4
Hits: 492 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-12-2019
Συγγραφείς: Βίκυ-Αννέτα Τσουλφαΐδου , Αλεξάνδρα Γκούζου , Μαρία Πλατσίδου