Επιδράσεις της Πληροφοριακής Συμπεριφοράς στη Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής του Γενικού Πληθυσμού: Η Περίπτωση του Αγίου Νικολάου Κρήτης

Η πληροφόρηση καθώς και οι διαδικασίες διάχυσης και διαχείρισής της αποτελούν βασικές συνιστώσες στον τρόπο δόμησης σχέσεων και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Κατά συνέπεια, η διαχείριση της ιατρικής πληροφορίας αποτελεί σημαντική κοινωνικοοικονομική παράμετρο που επιδρά στο επίπεδο υγείας αλλά και στη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής των πολιτών. Σκοπός: Η παρούσα μελέτη είχε ως στόχο τη διερεύνηση των συσχετίσεων μεταξύ της πληροφοριακής συμπεριφοράς, της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητα ζωής και των πληροφοριακών αναγκών του γενικού πληθυσμού. Υλικό και Μέθοδος: Τα δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 150 άτομα από σύνολο 257 ερωτηθέντων (ποσοστό ανταπόκρισης 58,36%), τα οποία δέχθηκαν να συμμετέχουν στην έρευνα συμπληρώνοντας το ειδικά διαμορφωμένο, σταθμισμένο και δομημένο ερωτηματολόγιο μέσω προσωπικής συνέντευξης στην κεντρική πλατεία της πόλης του Αγίου Νικολάου Κρήτης. Η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής κατεγράφη με βάση τις κλίμακες του EQ-5D – 3L. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα Απρίλιος-Μάιος 2015. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος IBM SPSS Statistics 21. Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, στους σημαντικότερους παράγοντες που ωθούν τους πολίτες στην αναζήτηση πληροφοριών σχετιζόμενων με την υγεία στο διαδίκτυο συγκαταλέγονται η ασθένεια, η διατροφή, η εύρεση ιατρών, η αναζήτηση πληροφοριών για διαγνωστικές εξετάσεις, καθώς επίσης η μη κατανόηση των απαντήσεων του ιατρού, η ασυμφωνία μεταξύ ιατρών και η άσκηση. Επίσης, οι ιατροί και οι άλλοι επαγγελματίες υγείας, η Google καθώς οι ιστοσελίδες ιατρικού περιεχομένου συνιστούσαν τις σημαντικότερες πηγές πληροφόρησης. Βασικά εμπόδια κατά την αναζήτηση πληροφοριών είναι η πολυπλοκότητα των πληροφοριών, η ξένη γλώσσα, ο μεγάλος όγκος της ανοργάνωτης πληροφορίας καθώς επίσης η έλλειψη επαρκούς χρόνου με τον ιατρό κατά τη διάρκεια της επίσκεψης και η μη έγκυρη πληροφόρηση. Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος δεν παρουσίαζε προβλήματα σε σχέση με το περπάτημα, την αυτοεξυπηρέτησή του και την εκτέλεση των καθημερινών δραστηριοτήτων του ενώ ποσοστό 23,3% και 36,2% αισθανόταν μέτριο πόνο/δυσφορία και άγχος/κατάθλιψη αντίστοιχα και ποσοστό 2% και 4,7% αισθανόταν υπερβολικό πόνο/δυσφορία και άγχος/κατάθλιψη αντίστοιχα. Διαπιστώθηκαν επίσης στατιστικά σημαντικές σχέσεις ανάμεσα στην ποιότητα ζωής και την ηλικία (p=0,040) και τις αθλητικές συνήθειες του δείγματος (p=0,035). Συμπεράσματα: Η πληροφοριακή συμπεριφορά του γενικού πληθυσμού πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρεμβάσεων οργάνωσης της πληροφορίας και σχετίζεται σημαντικά με τη δυνατότητα βελτίωσης της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής τους.

Κατηγορία: Τόμος 58, Τεύχος 4
Hits: 347 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-12-2019
Συγγραφείς: Μαρία Σημαιάκη , Παναγιώτης Θεοδώρου , Πέτρος Κωσταγιόλας , Ευαγγελία Λάππα