Κλίμακες Eκτίμησης Aυτοκτονικής Συμπεριφοράς

Η αυτοκτονία και οι αυτοκτονικές απόπειρες παραμένουν πρόκληση για τον τομέα της υγείας και κυρίως για την ψυχική υγεία. Οι αυτοκτονικές συμπεριφορές αποτελούν σημαντικό πρόβλημα για το σύστημα υγείας αφενός λόγω της θνησιμότητας που μπορεί να επέλθει και αφετέρου λόγω της συννοσηρότητας που σημειώνεται. Αν και έχουν αναπτυχθεί διάφορες κλίμακες ανίχνευσης και πρόληψης της αυτοκτονικής συμπεριφοράς, ορισμένες κλίμακες φαίνεται να παρουσιάζουν σχεδιαστικά λάθη. Σκοπός: Η παρούσα εργασία στοχεύει στην καταγραφή και παρουσίαση των κλιμάκων εκτίμησης της αυτοκτονικής συμπεριφοράς. Υλικό και Mέθοδος: Για την παρούσα μελέτη ανασκόπησης χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 39 μελέτες που αφορούσαν τις κλίμακες εκτίμησης αυτοκτονικότητας. Η αναζήτηση έγινε μέσω των ηλεκτρονικών βάσεων PsycINFO, Expanded Academic, Web of Science, PubMed και συμπεριλήφθηκαν πρόσφατες μελέτες. Χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθοι όροι αναζήτησης: «αυτοκτονία», «απόπειρες αυτοκτονίας» και «κλίμακες αυτοκτονικότητας». Τα κριτήρια συμπερίληψης των μελετών ήταν τα ακόλουθα: (α) να είναι δημοσιευμένες σε περιοδικά με κρίση διπλά τυφλή, (β) η πρωτότυπη μορφή τους να είναι δημοσιευμένη στα Αγγλικά, (γ) να περιλαμβάνουν τις απαραίτητες στατιστικές και μεθοδολογικές πληροφορίες, ώστε η μελέτη να μπορεί να επαναληφθεί επιβεβαιωτικά. Αποτελέσματα: Μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης καταγράφηκαν συνολικά 16 κλίμακες εκτίμησης για την αυτοκτονικότητα και για τις οποίες αναφέρθηκαν τα κύρια σημεία. Επιπλέον παρουσιάζονται 8 κλίμακες αυτοκτονικότητας με τον βαθμό αξιοπιστίας τους κατά Cronbach’s alfha. Οι προσπάθειες ανάπτυξης και σχεδίασης κλιμάκων αυτοκτονικότητας φαίνεται να είναι παραγωγικές αφού κατάφεραν να εντοπίσουν και να ταξινομήσουν τους κυριότερους παράγοντες κινδύνου αυτοκτονικότητας, ωστόσο όμως το φάσμα αυτό φαίνεται να μην καλύφθηκε πλήρως. Συμπεράσματα: Οι κλίμακες αυτοκτονικότητας αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για την ανίχνευση αυτοκτονικών συμπεριφορών. Ωφέλιμο είναι να χρησιμοποιούνται από τους επαγγελματίες υγείας την κατάλληλη χρονική στιγμή. Εντούτοις, η πρόγνωση της αυτοκτονικής συμπεριφοράς δεν μπορεί να είναι πάντα προβλέψιμη.

Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 1
Hits: 3433 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-04-2020
Συγγραφείς: Σουλτάνα Γεωργιάδου , Κωνσταντίνος Πιτσαλίδης