Συμπεριφορές Yγείας στην Eφηβική Hλικία

Το μεγαλύτερο ποσοστό των μη μεταδιδόμενων ασθενειών και των πρόωρων θανάτων σε ενηλίκους οφείλονται σε συμπεριφορές που υιοθετούνται στην εφηβική ηλικία. Μία από τις κλίμακες που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του τρόπου ζωής και των συμπεριφορών προαγωγής υγείας είναι η κλίμακα Health Promotion Lifestyle Profile (HPLP-Σκοπός: Η διερεύνηση των συμπεριφορών υγείας των εφήβων με την κλίμακα HPLP-II. μέσω της συστηματικής ανασκόπησης της διεθνούς βιβλιογραφίας. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων Pubmed και Google scholar με λέξεις κλειδιά: adolescent behavior, health promotion, HPLP-II. Η αναζήτηση των άρθρων έγινε με συγκεκριμένα κριτήρια ένταξης και αποκλεισμού. Βρέθηκαν 527 άρθρα και χρησιμοποιήθηκαν 7. Αποτελέσματα: Από την ανάλυση των μελετών, βρέθηκε ότι οι έφηβοι παρουσιάζουν σε μέτριο βαθμό υγιεινές συμπεριφορές, κυρίως στους παράγοντες «διαχείριση άγχους», «φυσική δραστηριότητα» και «διατροφικές συνήθειες». Παράλληλα αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητα που είχαν οι παρεμβάσεις στην αλλαγή του τρόπου ζωής των εφήβων. Επίσης επισημαίνεται ότι το σχολείο και η οικογένεια προσφέρονται για την εφαρμογή προγραμμάτων προαγωγής υγείας από σχολικούς νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς και κοινοτικούς νοσηλευτές. Συμπεράσματα: Οι έφηβοι εμφανίζουν έλλειμμα υγιεινών συνηθειών, δεξιοτήτων διαχείρισης του άγχους και αυτοφροντίδας. Η απόκτηση υγιών συμπεριφορών και συνηθειών, απαιτεί τη συνεργασία γονέων, εκπαιδευτικών, κοινοτικών νοσηλευτών και κοινότητας για την υγεία και ευημερία των εφήβων. Οι νοσηλευτές μπορούν να αποτελέσουν γέφυρα συνεργασίας μεταξύ εκπαίδευσης και υγείας. Ένας από τους ρόλους του κοινοτικού νοσηλευτή είναι να πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση συμπεριφορών προαγωγής υγείας στην εφηβική ηλικία για την εξασφάλιση υγιούς ενηλικίωσης.

Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 2
Hits: 823 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-08-2020
Συγγραφείς: Ελένη Νταλή , Αναστάσιος Φάρος , Άννα Καυγά