Η Συμβολή της e-Health στο Σύστημα Υγείας Επαναξιολόγηση των Συστημάτων Υγείας εν όψει της Πανδημίας COVID-19

Στην Ελλάδα, η οργάνωση των συστημάτων υγείας υποθάλπει τον τρόπο παραγωγής και διανομής των υπηρεσιών υγείας και την υγεία των πολιτών. Η πρόσφατη εξάπλωση της πανδημίας απέκλεισε πολλές ομάδες ατόμων να επισκέπτονται τις υπηρεσίες υγείας με συνέπεια να διακυβεύεται περισσότερο η ασφαλής φροντίδα των ασθενών με χρόνια προβλήματα. Σκοπός: Να αποτυπωθούν οι υφιστάμενες ανεπάρκειες των υπηρεσιών υγείας. Μέσα από την περιγραφή της συμβολής της e-Health στις υπηρεσίες υγείας, επιχειρείται η καταγραφή των ωφελειών που δύνανται να προσφέρουν τόσο στην καθημερινότητα όσο και σε περιόδους πανδημίας, ενώ επίσης διερευνώνται τα εμπόδια που συνοδεύουν τις ψηφιακές εφαρμογές. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε κριτική ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας μέσω αναζήτησης και συλλογής του υλικού στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Pubmed και Google Scholar. Συμπεριλήφθηκαν δημοσιευμένες ερευνητικές μελέτες και άρθρα σε έγκυρα εξειδικευμένα περιοδικά. Κατά τη διαδικασία διερεύνησης της διεθνούς βιβλιογραφίας χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες λέξεις-κλειδιά: “e-Health”, “Telemedicine”, “Health System”, “Economic Crisis”, “Greece”. Αποτελέσματα: Στα κύρια ευρήματα της εργασίας απο δεικνύεται πως δύναται να περιοριστούν αισθητά οι ανεπάρκειες του συστήματος υγείας και του χάσματος μεταξύ αναγκών και παροχών από τα προϊόντα και υπηρεσίες της e-Health οι οποίες βασίζονται στις ψηφιακές τεχνολογίες. Η χρήση τους συμβάλλει στην υγειονομική ανάταση των αναπτυσσόμενων αλλά και ανεπτυγμένων χωρών πρεσβεύοντας ένα ανθρωποκεντρικό σύστημα υγείας με επίκεντρο τον πολίτη, παρέχοντας γνώσεις και πληροφορίες βάσει τεκμηριωμένων πρακτικών, χωρίς ανισότητες. Τέλος, τροφοδοτώντας την έρευνα συμβάλλουν στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και παρεμβάσεων αλλά και στην καλύτερη διαχείριση των ανεπαρκών ιατρικών πόρων. Συμπεράσματα: Η προσφορά των υπηρεσιών e-Health και ιδιαιτέρως της τηλεϊατρικής, αποδεικνύεται αναγκαία με πολλαπλά οφέλη για την υγεία και την οικονομία ακόμη και σε περιόδους πανδημίας. Στην Ελλάδα, η ελλιπής στρατηγική οργάνωση και η οικονομική κρίση αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες εφαρμογής των e-Health υπηρεσιών. Η σύγχρονη άσκηση της ιατρικής απαιτεί πλήθος πληροφοριών και η χρήση των πλέον εξελιγμένων Τεχνολογιών σε Πληροφορίες και Επικοινωνίες γίνεται επιτακτική ανάγκη.

Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 3
Hits: 390 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-12-2020
Συγγραφείς: Βασιλική Κουρκούνη , Μιχάλης Ηγουμενίδης