Παράγοντες Ελάττωσης Μετεγχειρητικού Πόνου και Ναυτίας-Εμέτου έπειτα από Επεμβάσεις Βαριατρικής

Η διεξαγωγή βαριατρικών επεμβάσεων αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης ναυτίας–εμέτου και πόνου μετεγχειρητικά. Ως αποτέλεσμα έχει τόσο την αύξηση της θνησιμότητας όσο και του κόστους νοσηλείας των ασθενών. Σκοπός: Η διερεύνηση, μέσω της συστηματικής ανασκόπησης της διεθνούς βιβλιογραφίας, των παραγόντων που συμβάλλουν στη μείωση της μετεγχειρητικής ναυτίας-εμέτου και του πόνου, έπειτα από επεμβάσεις βαριατρικής. Υλικό και Μέθοδος: Η αναζήτηση των άρθρων της βιβλιογραφίας πραγματοποιήθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων PubMed όπου χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες λέξεις-κλειδιά: «bariatric surgery», «postoperative nausea» και «postoperative pain». Τα κριτήρια επιλογής που τέθηκαν ήταν τα ακόλουθα: (α) μελέτες σε ανθρώπους, (β) μελέτες που περιλαμβάνουν κλινικές δοκιμές (γ) μελέτες δημοσιευμένες στην αγγλική γλώσσα και (δ) ενήλικος πληθυσμός ασθενών. Αποτελέσμα- τα: Από την αναζήτηση της διεθνούς βιβλιογραφίας βρέθηκαν τριάντα (30) μελέτες, από τις οποίες οι πέντε (5) συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα συστηματική ανασκόπηση. Πιο συγκεκριμένα, εξετάστηκε η χορήγηση αναισθησίας χωρίς οπιοειδή, σε δύο (2) μελέτες ελέγχθηκε η συνδυαστική δράση των αντιεμετικών ονδανσετρόνη και δεξαμεθαζόνη, σε άλλη μελέτη η δράση της τεχνικής πνευμονικού ελιγμού προσλήψεων και σε μία (1) ακόμα μελέτη έγινε σύγκριση της δράσης της σουφεντανίλης με εκείνη της ρεμιφεντανίλης. Η ανάλυση των μελετών έδειξε ότι οι προαναφερθείσες τεχνικές δύνανται να μειώσουν σημαντικά τη ναυτία-έμετο και τον πόνο μετεγχειρητικά. Συμπεράσματα: Οι παραπάνω παρεμβάσεις συμβάλλουν στην ελάττωση των επιπέδων της μετεγχειρητικής ναυτίας-εμέτου και του πόνου και η εφαρμογή τους κρίνεται αναγκαία για την ταχύτερη ανάρρωση των ασθενών ύστερα από βαριατρικές επεμβάσεις.

Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 3
Hits: 547 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-12-2020
Συγγραφείς: Βασιλική Γ. Μιχαλούρου , Στυλιανός Σ. Πέτρογλου