Περιεγχειρητική Nοσηλευτική Φροντίδα Βασισμένη σε ένα Θεωρητικό Μοντέλο

Περίληψη: Οι νοσηλευτικές θεωρίες και τα εννοιολογικά μοντέλα έχουν αναμφισβήτητα συμβάλλει στη δόμηση και οργάνωση της νοσηλευτικής γνώσης, προσδιορίζοντας και προσανατολίζοντας συγχρόνως και την κλινική πρακτική. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να παρουσιάσει ένα θεωρητικό μοντέλο για την παροχή περιεγχειρητικής νοσηλευτικής φροντίδας και να περιγράψει τα εννοιολογικά στοιχεία που το συνιστούν, καθώς και τη μεταξύ τους σχέση και αλληλεπίδραση. Το «Perioperative Patient Focused Model» αναπτύχθηκε από τον Association of periOperative Registered Nurse και αποτελεί το θεωρητικό υπόβαθρο για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργική ή άλλη επεμβατική διαδικασία. Είναι προσανατολισμένο στον ασθενή και τις ιδιαίτερες ανάγκες του σε τρία βασικά πεδία της περιεγχειρητικής πρακτικής: την ασφάλεια του ασθενούς, τις φυσιολογικές αντιδράσεις και τις αντιδράσεις συμπεριφοράς κατά την επεμβατική διαδικασία. Ο προσδιορισμός επιθυμητών εκβάσεων και ο προγραμματισμός αντίστοιχων νοσηλευτικών παρεμβάσεων για την πρόληψη εμφάνισης επικίνδυνων αποτελεσμάτων υγείας για τον ασθενή, που σχετίζονται με την επεμβατική διαδικασία ή το περιβάλλον του χειρουργείου σε αυτά τα πεδία, βρίσκονται στο επίκεντρο του θεωρητικού αυτού μοντέλου. Το σύστημα υγείας αποτελεί επίσης απαραίτητο πεδίο για την παροχή της νοσηλευτικής φροντίδας και συνιστά βασικό συστατικό της περιεγχειρητικής πρακτικής με βάση το συγκεκριμένο μοντέλο. Το «Perioperative Patient Focused Model» αποτελεί το θεωρητικό πλαίσιο για την οριοθέτηση, εφαρμογή και τεκμηρίωση της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας κατά την περιεγχειρητική περίοδο και βασίζεται στη νοσηλευτική διεργασία. Χαρακτηρίζεται ως θεωρία μέσου πεδίου με δυνατότητα εφαρμογής στο κλινικό περιβάλλον αλλά και τη νοσηλευτική έρευνα, συντελώντας στην ανάπτυξη και προαγωγή της επιστημονικής γνώσης. Η ενσωμάτωση του μοντέλου αυτού στην εκπαιδευτική διαδικασία θα συμβάλει στην απόκτηση κατάλληλων δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ώστε οι νοσηλευτές να ανταποκριθούν στις προκλήσεις ενός σύγχρονου κλινικού περιβάλλοντος και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης περιεγχειρητικής νοσηλευτικής φροντίδας.

Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 4
Hits: 534 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 11-02-2021
Συγγραφείς: Πέτρος Κολοβός