Διερεύνηση των Ψυχομετρικών Ιδιοτήτων της Ελληνικής Εκδοχής του Ερωτηματολογίου Πνευματικών Αναγκών Spiritual Needs Questionnaire (SpNQ)

Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί έντονο ενδιαφέρον για τη διερεύνηση της πνευματικότητας και των πνευματικών αναγκών ιδιαίτερα σε ασθενείς που πάσχουν από χρόνιες και απειλητικές για τη ζωή ασθένειες. Σκοπός: Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι ο έλεγχος των ψυχομετρικών ιδιοτήτων της ελληνικής εκδοχής του ερωτη- ματολογίου Spiritual Needs Questionnaire (SpNQ). Υλικό και Μέθοδος: Στη μελέτη συμμετείχαν 110 ασθενείς από νοσοκομείο της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας με καρκίνο του πνεύμονα που υποβάλλονταν σε χημειοθεραπεία ή/και ανοσοθεραπεία (δείγμα ευκολίας). Η μελέτη διε- ξήχθη το χρονικό διάστημα Φεβρουάριος και Μάρτιος 2020. Η κλίμακα SpNQ αποτελείται από 27 ερωτήσεις του πρωτοτύπου και από τέσσε- ρεις διαστάσεις (Θρησκευτικές Ανάγκες, Υπαρξιακές Ανάγκες, Ανάγκες για εσωτερική γαλήνη, Ανάγκες για Δοτικότητα και Δημιουργικότητα) και τη συνολική βαθμολογία. Στατιστικοί έλεγχοι πραγματοποιήθη- καν για τον έλεγχο της εσωτερικής αξιοπιστίας (Cronbach’s alpha), της επαναληψιμότητας (αξιοπιστία ελέγχου-επανελέγχου), καθώς και της συγκλίνουσας και αποκλίνουσας εγκυρότητας. Για τη μέτρηση της συ- γκλίνουσας εγκυρότητας χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα ποιότητας ζωής SF-12. Χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS), έκδοση 25.0 ενώ το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε στο p≤0,05. Αποτελέσματα: Η ανάλυση έδειξε ότι οι πέντε διαστάσεις έχουν καλή μεταβλητότητα. Η εσωτερική αξιο- πιστία του ερωτηματολογίου ήταν ικανοποιητική, με τη συνολική τιμή Cronbach’s alpha να είναι 0,937. Αναφορικά με τη συγκλίνουσα εγκυ- ρότητα, εντοπίστηκαν σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ της συνολικής βαθμολογίας και των τεσσάρων διαστάσεων ενώ υπήρξαν σημαντικές αρνητικές συσχετίσεις με την ψυχική διάσταση της ποιότητας ζωής. Η αξιοπιστία ελέγχου-επανελέγχου (Pearson’s r και t-test τιμές) ήταν άρι- στη. Συμπεράσματα: Η κλίμακα SpNQ αποτελεί ένα αξιόπιστο και έγκυ- ρο εργαλείο εκτίμησης των πνευματικών αναγκών, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον ευρύτερο κλινικό χώρο για την αξιολόγηση των πνευματικών αναγκών διάφορων ομάδων ασθενών.