Οι Πράσινες Προμήθειες στον Τομέα της Υγείας Πράσινα Νοσοκομεία σε Εθνικό και Διεθνές Επίπεδο

Εισαγωγή: Ως πράσινη προμήθεια ορίζεται το φάσμα των διαδικασιών, με τις οποίες μπορούν να αποκτηθούν πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες. Η υιοθέτηση των πράσινων προμηθειών στα νοσοκομεία περιλαμβάνει τα ακόλουθα επτά βασικά στοιχεία: το φαγητό των νοσοκομείων, το νερό και την κατανάλωση ενέργειας, την παραγωγή αποβλήτων και τους συναφείς παράγοντες σχεδιασμού κτηρίων, ενεργειακής απόδοσης και μεταφοράς εντός και γύρω από το νοσοκομείο. Σκοπός: Η παρούσα εργασία έχει ως βασικό σκοπό, μέσα από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, να αναδείξει τη συμβολή των πράσινων προμηθειών στον χώρο της υγείας, ως μέσο για την παροχή βέλτιστων υπηρεσιών υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα των πράσινων προμηθειών. Υλικό και Μέθοδος: Η μελέτη πραγματοποιήθηκε μέσω ανασκόπησης που περιέλαβε ερευνητικά, ανασκοπικά άρθρα και εργασίες, που αφορούν σε νοσοκομεία στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ, που δημοσιεύτηκαν κυρίως τα τελευταία είκοσι χρόνια. Τα στοιχεία της έρευνας προέρχονται από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση άρθρων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα συναφών με το θέμα στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Med net, Google Scholar, Pubmed, Scopus με λέξεις ευρετηρίου ευρετηρίου: «Πράσινες προμήθειες», «Πράσινα Προϊόντα», «Περιβάλλον», «Πράσινα Νοσοκομεία». Αποτελέσματα: Τα Ελληνικά Νοσοκομεία θα μπορούσαν να εφαρμόσουν τις πράσινες προμήθειες υιοθετώντας μια σειρά πρακτικών από άλλα νοσοκομεία που τις εφάρμοσαν παλαιότερα. Με την υιοθέτηση των πράσινων πρακτικών πολλά νοσοκομεία στο εξωτερικό καταφέρνουν να μειώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας, τα απόβλητα και να επιτύχουν υγιέστερο εσωτερικό περιβάλλον για τους ασθενείς και το προσωπικό. Συμπεράσματα: Οι καλές πρακτικές για την υιοθέτηση των πράσινων προμηθειών από τα Ελληνικά Νοσοκομεία μπορούν να βρεθούν τόσο εγχώρια, όσο και στον διεθνή χώρο. Τα πολλαπλά οφέλη από την εφαρμογή τους και την υιοθέτησή τους αποτελούν βασικό κίνητρο για τη στροφή των Ελληνικών Νοσοκομείων προς μια πράσινη και αειφόρο κατεύθυνση. Ωστόσο, αυτή η στροφή απαιτεί επενδύσεις και κεφάλαια τα οποία θα αποδώσουν μακροπρόθεσμα από τα οφέλη, αλλά η ανεύρεσή τους αποτελεί ένα σοβαρό ζήτημα, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών και την οικονομική κατάσταση των Νοσοκομείων, του τομέα Δημόσιας Υγείας και της χώρας γενικότερα.

Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 4
Hits: 1221 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 11-02-2021
Συγγραφείς: Γεωργία Τσάκνη , Αγγελική Μύρικνα