Αξιολόγηση των Nοσηλευτικών Πρακτικών σχετικά με την Εντερική Διατροφή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Εισαγωγή: Η εντερική διατροφή στον χώρο της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) συμβάλλει σημαντικά στην έκβαση του ασθενούς, η οποία χρήζει παρακολούθησης και εξειδικευμένων γνώσεων από τους νοσηλευτές. Σκοπός: Εκτίμηση των νοσηλευτικών πρακτικών σχετικά με την εντερική διατροφή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Υλικό και Μέθοδος: Πρόκειται για συγχρονική μελέτη με δείγμα ευκολίας 70 νοσηλευτών ΜΕΘ και ΜΑΦ από ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο της Αθήνας. Η συλλογή των στοιχείων έγινε με τη συμπλήρωση από του νοσηλευτές της κλίμακας «Nurses’ Practices of Enteral Nutrition Questionnaire». Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο SPSS 21.0 και την εφαρμογή της στατιστικής δοκιμασίας x2-test. Η στατιστική σημαντικότητα τέθηκε στο επίπεδο, p<0,05. Αποτελέσματα: Το δείγμα αποτέλεσαν 70 νοσηλευτές της ΜΕΘ και ΜΑΦ με μέση ηλικία 38,1±5,9 έτη, και το 78,6% ήταν γυναίκες. Το 81,4% γνώριζε τις κατευθυντήριες οδηγίες όσον αφορά στην εντερική διατροφή και το 65,2% δήλωσε ότι υπήρχε σχετικό πρωτόκολλο στη ΜΕΘ. Ως προς τις γενικές πρακτικές αναφέρουν ότι η συχνότερη ένδειξη για την καθυστέρηση της έναρξης της εντερικής διατροφής είναι ο υψηλός γαστρικός υπολειπόμενος όγκος (85,9%) και στη μη ανοχή της, ενώ η ροή προσδιοριζόταν από τις ιατρικές οδηγίες (83,1%). Η αξιολόγηση της πνευμονικής εισρόφησης, ως επιπλοκής, γινόταν συχνότερα με την εκτίμηση των κλινικών της σημείων (71,8) και την αναρρόφηση από τον ενδοτραχειακό σωλήνα (81,7%) και των κλινικών σημείων της πνευμονικής εισρόφησης. Επίσης βρέθηκε ότι οι νοσηλευτές, που γνώριζαν τις κατευθυντήριες οδηγίες, θεωρούσαν ότιτην πρωταρχική ευθύνη για τη διατροφική εκτίμηση την έχει η ιατρική ομάδα σε σύγκριση με εκείνους που δεν γνώριζαν τις κατευθυντήριες οδηγίες (87,7% έναντι 61,5%, p=0,039). Συμπεράσματα: Προτείνεται η υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης νοσηλευτικής εκπαίδευσης με σκοπό την ενημέρωση για τη νέα γνώση και τη βελτίωση των πρακτικών χορήγησης τεχνητής ΕΔ προς όφελος των ασθενών.