Αξιοπιστία και Εγκυρότητα της Ελληνικής Εκδοχής της Κλίμακας "Functional Αssessment of Chronic Illness Therapy Spiritual well-being 12 (FACIT-SP12) scale – Non illness"

Σκοπός: H μελέτη της αξιοπιστίας και εγκυρότητας της ελληνικής εκδοχής της κλίμακας “Functional assessment of chronic illness therapy - spiritual well-being 12 (FACIT-SP12) scale – Non illness”. Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα αποτέλεσαν Έλληνες νοσηλευτές εργαζόμενοι σε δύο νοσοκομεία της Αθήνας. Οι νοσηλευτές επιλέχθηκαν με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας. Τους χορηγήθηκε η κλίμακα «Functional assessment of chronic illness therapy - spiritual well-being 12 (FACIT-SP12) scale – Non illness». Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το IBM SPSS Statistics 25. Αποτελέσματα: Η εσωτερική συνέπεια ερωτηματολογίου κρίθηκε ιδιαίτερα ικανοποιητική (συντελεστής a του Cronbach 0,789). Η στατιστική ανάλυση ανέδειξε τρεις παράγοντες: την πίστη, το νόημα και τη γαλήνη. Συμπεράσματα: Η ελληνική εκδοχή της κλίμακας «Functional assessment of chronic illness therapy - spiritual well-being 12 (FACIT-SP12) scale – Non illness» αποτελεί ένα καλό και αξιόπιστο εργαλείο για τη μέτρηση της πνευματικότητας σε νοσηλευτές. Περαιτέρω έρευνα συνιστάται για τη χρησιμοποίηση του εργαλείου και σε άλλες πληθυσμιακές ομάδες.

Κατηγορία: Τόμος 60, Τεύχος 2
Hits: 257 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 20-10-2021
Συγγραφείς: Ευάγγελος Φραδέλος