Η Αξιοπιστία και Εγκυρότητα της ελληνικής Έκδοσης του Ερωτηματολογίου Northwick Park Neck Pain: Μελέτη Εφαρμογής σε Ασθενείς με Σημεία Πυροδότησης Πόνου του Άνω Τραπεζοειδούς Μυός

Εισαγωγή: Τα σημεία πυροδότησης πόνου είναι ένα μυοσκελετικό πρόβλημα που επηρεάζει τη ζωή των ασθενών. Τα κύρια συμπτώματα αυτής της συχνής κατάστασης είναι ο πόνος, η μειωμένη λειτουργικότητα και η μείωση του εύρους κίνησης του αυχένα. Παρά το γεγονός ότι το ερωτηματολόγιο “Northwick Park Neck Pain” χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της λειτουργικότητας σε ασθενείς με σημεία πυροδότησης πόνου του άνω τραπεζοειδούς, δεν υπάρχει έγκυρη και αξιόπιστη ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου. Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η αξιολόγηση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας της σταθμισμένης ελληνικής έκδοσης του ερωτηματολογίου. Υλικό και Μέθοδος: Ακολουθήθηκαν τα συνήθη στάδια για τη διαπολιτισμική στάθμιση ενός ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο δόθηκε σε 96 ασθενείς που έπασχαν από σημεία πυροδότησης πόνου του άνω τραπεζοειδούς μυός. Όλοι οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο δεύτερη φορά σε διάστημα 24 ωρών. Η στατιστική ανάλυση περιελάμβανε τη μέτρηση της εσωτερικής συνοχής με τον συντελεστή Cronbach’s a και ο δείκτης εσωτερικής αξιοπιστίας για τη συμφωνία των απαντήσεων μεταξύ μετρήσεων. Επιπλέον, αξιολογήθηκε η εγκυρότητα με παραγοντική ανάλυση. Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα έδωσαν μετά από την ανάλυση, τιμή 0,926 στον συντελεστή Cronbach’s α. Περαιτέρω, ο συντελεστής εσωτερικής αξιοπιστίας κυμαινόταν μεταξύ 0,933 και 0,970, δείχνοντας αποδεκτή σταθερότητα. Η εγκυρότητα μετρήθηκε με ανάλυση παραγόντων και έδειξε ισοτιμές 76,745 της συνολικής διακύμανσης, ενώ το φορτίο παραγόντων κυμαινόταν μεταξύ 0,430 και 0,963. Συμπεράσματα: Συμπεραίνεται ότι η σταθμισμένη ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου Northwick Park Neck Pain είναι έγκυρη και αξιόπιστη. Ως εκ τούτου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση του πόνου και της λειτουργικότητα που προκαλείται από σημεία πυροδότησης πόνου στον άνω τραπεζοειδή μυ σε Ελληνόφωνους ασθενείς.

Κατηγορία: Τόμος 60, Τεύχος 2
Hits: 374 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 20-10-2021
Συγγραφείς: Παναγιώτης Ρεντζιάς , Δημήτριος Στασινόπουλος