Γνώσεις, Πεποιθήσεις και Στάσεις του Πληθυσμού Απέναντι στον Εμβολιασμό των Ενηλίκων για την Εποχική Γρίπη

Εισαγωγή: Ο εμβολιασμός αποτελείένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα για την προστασία από τα λοιμώδη νοσήματα και την προάσπιση της δημόσιας υγείας. Ωστόσο, η εμβολιαστική κάλυψη των ενηλίκων δεν κρίνεται ικανοποιητική. Οι γνώσεις και οι πεποιθήσεις των ατόμων γύρω από την αναγκαιότητα, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του εμβολιασμού, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της συνολικής τους στάσης απέναντι σε αυτόν και αποτελούν ισχυρό προγνωστικό δείκτη της εμβολιαστικής τους συμπεριφοράς.

Σκοπός: Η διερεύνηση των γνώσεων, των πεποιθήσεων και των στάσεων του γενικού πληθυσμού, απέναντι στον εμβολιασμό των ενηλίκων για την εποχική γρίπη.

Υλικό και Μέθοδος: Ανασκόπηση σχετικής βιβλιογραφίας πραγματοποιήθηκε στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Medline/Pubmed  και Google Scholar καθώς και στις αναφορές των πρωτογενών μελετών που εντοπίστηκαν. Οι λέξεις ευρετηρίου που χρησιμοποιή- θηκαν ήταν: εποχική γρίπη, εμβολιασμός, γνώσεις, στάσεις, πεποιθήσεις, γενικός πληθυσμός. Κατάλληλες προς εισαγωγή ήταν οι μελέτες με ποσοτικό ή/και ποιοτικό σχεδιασμό, όσες ήταν γραμμένες στην αγγλική ή ελληνική γλώσσα και όσες είχαν δημοσιευθεί μετά το 2015.

Αποτελέσματα: Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προέκυψαν 22 μελέτες. Από αυτές, οι τέσσερεις εστίαζαν σε άτομα που ανήκαν σε ομάδες υψηλού κινδύνου για γρίπη (έγκυες, ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα, αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς). Οι γνώσεις των συμμετεχόντων  για τον ιό της γρίπης και τον αντιγριπικό εμβολιασμό  κυμάνθηκαν  από 6,5%  έως 79%.  Η αντιλαμβανόμενη αποτελεσματικότητα του εμβολίου κυμάνθηκε από 36,7% έως 94,2%. Η αίσθηση για την ασφάλεια του αντιγριπικού εμβολίου βρέθηκε μεταξύ 43,4% και 95,8%. Έντονη ήταν επίσης η παρουσία διαστρεβλωμένων  πεποιθήσεων σε όλο το φάσμα παραμέτρων που αφορούν στη λοίμωξη από τον ιό της γρίπης και τον αντιγριπικό εμβολιασμό.

Συμπέρασμα: Η αξιολόγηση του επιπέδου των γνώσεων, των πεποιθήσεων και των στάσεων του γενικού πληθυσμού αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές στρατηγικές πρόβλεψης της πρόθεσης εμβολιασμού των ενηλίκων και ένα από τα πιο σημαντικά κλειδιά για την ανάπτυξη στοχευμένων παρεμβάσεων για την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης και την αντιμετώπιση της εποχικής γρίπης.

Κατηγορία: Τόμος 61, Τεύχος 1
Hits: 1138 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 10-10-2022
Συγγραφείς: Παναγιώτα Καλατζή , Στυλιανή Τζιαφέρη