Άξιολόγηση και Πρόληψη Μυοσκελετικών Παθήσεων σε Έλληνες Μεταλλωρύχους

Εισαγωγή: Κορυφαία πρόκληση σήμερα αποτελεί η βελτίωση της υγείας των εργαζομένων σε παγκόσμιο επίπεδο. Από το 2005, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.), μέσω του Περιφερειακού Γραφείου για την Ευρώπη, έχει αναγνωρίσει τη σημασία της ευημερίας του εργαζομένου και της πρόληψης προβλημάτων υγείας στον χώρο εργασίας του.

Σκοπός: Ήταν η αξιολόγηση του μυοσκελετικού προφίλ των μεταλλωρύχων περιγράφοντας τα πιθανά ελλείμματα και δυσλειτουργίες του μυοσκελετικού τους συστήματος. Επιμέρους στόχος ήταν να δημιουργήσει και να εφαρμόσει ένα εκπαιδευτικό υλικό πρόληψης και βελτίωσης των μυοσκελετικών παθήσεων.

Ύλικό και Μέθοδος: Το δείγμα αποτέλεσαν 100 Έλληνες μεταλλωρύχοι με μέσο όρο ηλικίας 39±8 έτη και 1,6 έτη ±0,5 εργασίας στις στοές. Το πρόγραμμα περιελάμβανε την καταγραφή των μυοσκελετικών ενοχλήσεων και την αξιολόγηση των γνώσεων τους για την πρόληψη και διαχείριση του μυοσκελετικού πόνου μετά την εφαρμογή του προγράμματος όπως και την μετέπειτα σχέση τους με την σωματική άσκηση αλλά και τα οφέλη της. Η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσω της προσωπικής συνέντευξης και ερωτηματολογίων. Βάσει των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης δημιουργήθηκε εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Η εκπαίδευση περιελάμβανε ωριαία σεμινάρια θεωρίας και πράξης διάρκειας 4 μηνών. Μετά το τέλος της, οι εργαζόμενοι αξιολογήθηκαν απαντώντας σε ερωτήματα που αφορούσαν το υλικό της εκπαίδευσής τους.

Άποτελέσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι περισσότεροι από τους μεταλλωρύχους δεν διατηρούσαν τη σωστή θέση του σώματός κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Η ένταση του πόνου εξαρτήθηκε σημαντικά από την περιοχή του πόνου (Chi-Square(1)=12,36, p<0,001) και η κλίμακα «σωματικής υγείας» έδειξε υψηλότερες βαθμολογίες σε άτομα που δεν παρουσίασαν πόνο (F=4,26, p=0,042).Επίσης μετά την υλοποίηση του προγράμματος οι γνώσεις των εργαζομένων σχετικά με την πρόληψη και θεραπεία των μυοσκελετικών παθήσεων ήταν πολύ καλές.

Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τα παραπάνω η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν αποτελεσματική και μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλους εργασιακούς πληθυσμούς προσαρμόζοντας φυσικά το υλικό εκπαίδευσης ανάλογα με τις ανάγκες τους.