Οικολογική Γνώση και Φιλοπεριβαλλοντική Στάση Νοσηλευτών: Αποτίμηση της Ελληνικής Πραγματικότητας

Το πρόβλημα της προστασίας του περιβάλλοντος απασχολεί την ανθρώπινη κοινότητα εδώ και αρκετά χρόνια. Πολλοί οργανισμοί προηγμένων χωρών έχουν θεσπίσει νόμους φιλικούς προς το περιβάλλον προκειμένου να μην επαληθευτούν οι δυσοίωνες προβλέψεις. Προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης έχουν καταστρωθεί με βάση μελέτες και έρευνες πληθυσμών που διερευνούν τη γνώση και τη στάση τους στο θέμα. Σκοπός: Οι σκοποί της έρευνας ήταν η διερεύνηση του βαθμού ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των νοσηλευτών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) και Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) σχετικά με το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς επίσης η διερεύνηση του ποσοστού εφαρμογής οικολογικής πρακτικής στην καθημερινή τους ζωή. Υλικό-Μέθοδος: Η έρευνα διεξήχθη σε πληθυσμό 304 νοσηλευτών σε επτά νοσοκομεία του νομού Αττικής κατά τη διάρκεια του 2009. Το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 93,75%. Χρησιμοποιήθηκε η απλή-τυχαία δειγματοληψία. Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε τέσσερις ενότητες ερωτήσεων αναφορικά με τα δημογραφικά τους στοιχεία, τις γνώσεις τους, τον τρόπο ζωής τους και τις πρακτικές που θα ακολουθήσουν σε σχέση πάντα με το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος. Η ανάπτυξη του ερωτηματολογίου στηρίχθηκε σε στοιχεία προερχόμενα από τη θεωρητική και την ερευνητική βιβλιογραφία, από συζητήσεις με ειδικούς, από την εφαρμογή πιλοτικής δοκιμασίας και από την εφαρμογή δοκιμής πεδίου σε ένα δείγμα 150 ατόμων. Αποτελέσματα: Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS) v. 16.0 για Windows και πιο συγκεκριμένα, η περιγραφική στατιστική (συχνότητα, ποσοστό, μέσοι όροι, τυπική απόκλιση, τυπικό σφάλμα) και η δοκιμασία x2. Το 82,5% του δείγματος ήταν νοσηλεύτριες. Το 70,9% γνώριζε ότι το ΥΠΕΧΩΔΕ είναι αρμόδιο για τα θέματα του περιβάλλοντος. Το 82,1% του δείγματος ανέφερε ως την κυριότερη πηγή ρύπανσης τα εργοστάσια, ενώ το 55,1% τα αυτοκίνητα. Το 71,5% αξιολόγησε την καταστροφή του όζοντος ως το σημαντικότερο παγκόσμιο οικολογικό πρόβλημα. Το 31,6% φάνηκε να ενδιαφέρεται πολύ για τα περιβαλλοντικά θέματα. Κατά την ιεράρχηση των προβλημάτων της Ελλάδας, η καταστροφή του περιβάλλοντος κατέλαβε την 3η θέση, ενώ η ανεργία και η οικονομική κρίση την 1η και τη 2η θέση, αντίστοιχα. Το 82,8% θα πλήρωνε υψηλότερες τιμές για αγορά προϊόντων που σέβονται ή προστατεύουν το περιβάλλον. Το 93,3% του δείγματος υιοθετούσε πρακτικές προστασίας του περιβάλλοντος, όπως εξοικονόμηση νερού, το 90,9% περιόριζε την οικιακή ηλεκτρική ενέργεια ενώ το 88,2% συμμετείχε σε προγράμματα ανακύκλωσης υλικών. Συμπεράσματα: Οι νοσηλευτές παρουσιάζονται ευαισθητοποιημένοι σε θέματα περιβάλλοντος και έτοιμοι να ακολουθήσουν οικολογικές πρακτικές. Η συγκεκριμένη μελέτη θα μπορούσε να αποτελέσει την ελπιδοφόρο βάση για το σχεδιασμό κατάλληλης στρατηγικής ενημέρωσης σχετικά με το περιβάλλον διαβίωσης του κάθε μεμονωμένου πληθυσμού, προκειμένου να επιτευχθεί γενικότερο καλό για όλους.