Ανάπτυξη, Αξιοπιστία και Εγκυρότητα Εργαλείου Μέτρησης των Γνώσεων των Γυναικών Αναφορικά με τα Γυναικολογικά Νοσήματα και τον Προληπτικό Έλεγχο

Πλήθος διεθνών μελετών δείχνουν την αύξηση των Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων παγκοσμίως (ΣΜΝ), την έλλειψη πληροφόρησης και γνώσης εκ μέρους των γυναικών απέναντι σε γυναικολογικές παθήσεις και λοιμώξεις, καθώς και τον προληπτικό έλεγχο. Σκοπός: H ανάπτυξη ειδικού εργαλείου μέτρησης των γνώσεων των γυναικών αναφορικά με τα ΣΜΝ, τον προληπτικό έλεγχο για τα γυναικολογικά νοσήματα και εν γένει τη σεξουαλική τους υγεία. Υλικό και Μέθοδος: Δημιουργήθηκε ένα αρχικό σύνολο 13 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, που αφορούσαν στη δυνατότητα πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, του μαστού και σε γενικότερη προληπτική συμπεριφορά έναντι των ΣΜΝ. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία του ερευνητικού εργαλείου, το σύνολο των προτάσεων εξετάστηκε με πιλοτική μελέτη σε ανεξάρτητο δείγμα γυναικών (n=60) ηλικίας 18-65 ετών, μετά από τυχαία δειγματοληψία. Το τελικό ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει εισαγωγικές ερωτήσεις σχετικές με δημογραφικά στοιχεία, το ιστορικό γυναικολογικών παθήσεων και διενέργειας προληπτικών εξετάσεων για τη λοίμωξη από τον ιό HPV, τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και του μαστού και ακολουθεί το κύριο μέρος με 11 ερωτήσεις. Αποτελέσματα: Όλες οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου παρουσίασαν υψηλό (>0.90) συντελεστή αξιοπιστίας (test-retest reliability), με μέση αξιοπιστία r=0,92 (p<0,001). Για τη διερεύνηση της δομικής εγκυρότητας του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε διερευνητική ανάλυση παραγόντων. Η καταλληλότητα των στοιχείων για την ανάλυση παραγόντων εξετάσθηκε μέσω του μέτρου δειγματοληπτικής ικανότητας Kaiser –Meyer- Olkin (KMO), του οποίου η τιμή ήταν 0,73. H ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS, 17.0. Συμπεράσματα: Από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου του ερωτηματολογίου, φαίνεται ότι είναι επαρκές ως προς την εγκυρότητα και την αξιοπιστία του, οι ερωτήσεις είναι κατανοητές και ο χρόνος συμπλήρωσής του είναι ιδιαίτερα σύντομος, γεγονός που το καθιστά εύχρηστο και σε μεγαλύτερο δείγμα γυναικείου ελληνικού πληθυσμού.