Προγράμματα Διδασκαλίας Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού: Επιπτώσεις στην Ποιότητα Ζωής Γυναικών που Επιβίωσαν από Καρκίνο του Μαστού

Τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες ο καρκίνος του μαστού αποτελεί αντικείμενο έρευνας που αφορά στην πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία, καθώς και την μετανοσοκομειακή περίθαλψη των ασθενών. Η ποιότητα ζωής των γυναικών που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία της αποτέλεσε σημαντικό θέμα επιστημονικών μελετών που σχετίζονται τόσο με τη φυσική όσο και με την ψυχολογική ανάκαμψη των γυναικών αυτών. Προηγούμενες έρευνες ανέφεραν τη θετική επίδραση της σωματικής άσκησης και του χορού στη φυσική κατάσταση και τη λειτουργικότητα, τη μείωση του πόνου και της κόπωσης, καθώς και στη βελτίωση διαφόρων δεικτών ποιότητας ζωής των ασθενών με καρκίνο του μαστού. Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνήσει αν η συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα ελληνικών παραδοσιακών χορών μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής γυναικών που επιβίωσαν από καρκίνο του μαστού. Υλικό και Μέθοδος: Στην έρευνα συμμετείχαν 30 γυναίκες που επιβίωσαν από καρκίνο του μαστού ηλικίας 48–59 (ΜΟ 53,97 έτη). Μετά από κλήρωση, 20 από αυτές αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα και 10 την ομάδα ελέγχου. Οι γυναίκες της πειραματικής ομάδας παρακολούθησαν μαθήματα διδασκαλίας ελληνικών παραδοσιακών χορών ενώ η ομάδα ελέγχου δεν συμμετείχε σε καμία φυσική δραστηριότητα. Για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η ελληνική έκδοση του EuroQol 5 Dimensions 5 Levels (EQ-5D-5L). Οι στατιστικές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν: t-test για ανεξάρτητα δείγματα και ανάλυση διακύμανσης επαναλαμβανόμενων μετρήσεων. Αποτελέσματα: Από τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική βελτίωση σε όλους τους παράγοντες που συνθέτουν την έννοια «ποιότητα ζωής»: «κινητικότητα»: αρχική μέτρηση ΜΟ=3,15, ΤΑ=0,37, p<0,001 και τελική μέτρηση: ΜΟ=2,00, ΤΑ=0,32, p<0,001, «αυτοεξυπηρέτηση»: αρχική μέτρηση ΜΟ=3,50, ΤΑ=0,37, p<0,001 και τελική μέτρηση: ΜΟ=1,75, ΤΑ=0,3,2, p<0,001, «συνήθεις δραστηριότητες»: αρχική μέτρηση ΜΟ=3,50, ΤΑ=0,51, p<0,001 και τελική μέτρηση: ΜΟ=2,10, ΤΑ=0,52, p<0,001, «πόνο/δυσφορία»: αρχική μέτρηση ΜΟ=3,60, ΤΑ=0,50, p<0,001 και τελική μέτρηση: ΜΟ=2,05, ΤΑ=0,48, p<0,001, «άγχος/κατάθλιψη»: αρχική μέτρηση ΜΟ=3,35, ΤΑ=0,49, p<0,001 και τελική μέτρηση: ΜΟ=1,40, ΤΑ=0,51, p<0,001 και «προφίλ υγείας» αρχική μέτρηση ΜΟ=16,75, ΤΑ=1,71 p<0,001 και τελική μέτρηση: ΜΟ=9,30, ΤΑ=1,66, p<0,001 ενώ για την ομάδα ελέγχου δεν παρατηρήθηκε καμία σημαντική βελτίωση. Συμπεράσματα: Η συμμετοχή σε παρεμβατικά προγράμματα διδασκαλίας παραδοσιακού χορού συμβάλλει θετικά στη μείωση των επιπέδων όλων των παραγόντων που απαρτίζουν την ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία.