Συγκρούσεις Μεταξύ Νοσηλευτών στον Χώρο Εργασίας: Θεωρητικό Πλαίσιο Προσδιοριστικών Παραγόντων

Εισαγωγή: Οι συγκρούσεις μεταξύ ατόμων και ομάδων στον επαγγελ- ματικό χώρο είναι σύνηθες φαινόμενο και επηρεάζουν την εύρυθμη λει- τουργία του κάθε οργανισμού. Διαχρονικά έχει αναπτυχθεί πλήθος θεω- ριών σχετικά με τα αίτια των συγκρούσεων και των τρόπων εκδήλωσής τους στον χώρο του νοσοκομείου.

Σκοπός: Η ανάπτυξη ενός σύγχρο- νου θεωρητικού πλαισίου που να περιγράφει την αλληλεπίδραση των προσδιοριστικών παραγόντων των συγκρούσεων στο περιβάλλον του νοσοκομείου.

Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (PubΜed, Cochrane, Scopus, Google Scholar) με κατάλληλες λέξεις-ευρετηρίου. Τα κριτήρια  εισαγωγής περιελάμβαναν την κοινή  γλώσσα, τη συνάφεια του περιεχομένου και τη μεθοδολογία.

Αποτελέσματα: Στις μελέτες που έχουν δημοσιευθεί μέχρι σήμερα έχουν διερευνηθεί, τόσο τα αίτια των συγκρούσεων,  όσο και οι στρατηγικές χειρισμού αυτών. Οι επιπτώσεις των συγκρούσεων, που άλλοτε λειτουργούν επιζήμια και άλλοτε εποικο- δομητικά, καθώς και οι παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και εξέλιξη αυτών, αναλύονται διεξοδικά  στην ανευρισκόμενη βιβλιογραφία.

Συμπεράσματα: Όλοι οι επαγγελματίες υγείας, θα πρέπει να κατανοήσουν τις αιτίες, τις θεωρίες και τις στρατηγικές χειρισμού των συγκρούσεων, ώστε να γίνουν αποτελεσματικοί στη διαχείριση αυτών. Προκειμένου να επιλυθούν οι συγκρούσεις σε όλα τα νοσοκομεία, απαιτούνται οργανω- τικές παρεμβάσεις, εκπαίδευση και η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού προγράμματος διαχείρισης.

Κατηγορία: Τόμος 61, Τεύχος 2
Hits: 787 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 19-10-2022
Συγγραφείς: Κωνσταντίνος Πέτσιος , Μαρία Γαμβρούλη , Χαράλαμπος Πλατής