Αναλυτικές Οδηγίες για τους Συγγραφείς (Επικαιροποίηση 2014)

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο Διευθυντής Σύνταξης, οι Αναπληρωτές Διευθυντές Σύνταξης και το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΣΝΕ), έχουν τη συνολική ευθύνη, διαχείριση και εποπτεία του Περιοδικού. Το Περιοδικό «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» δέχεται μόνο κείμενα που έχουν γραφεί σύμφωνα με τις οδηγίες για τους συγγραφείς, οι οποίες υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του περιοδικού, στο www.hjn.gr

Στο Περιοδικό δημοσιεύονται άρθρα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Οι οδηγίες για τους συγγραφείς στην αγγλική γλώσσα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του περιοδικού.

1.2 Είδη Δημοσιευμάτων

Στη «ΝOΣΗΛΕYΤΙΚΗ» δημοσιεύονται κατ’ εξοχήν άρθρα με περιεχόμενο που σχετίζεται με τη νοσηλευτική επιστήμη, καθώς και με άλλες επιστήμες υγείας με τις οποίες συνεργάζεται η «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ».

Ειδικότερα:

Άρθρα Σύνταξης. Σύντομα άρθρα που αναφέρονται σε επίκαιρα θέματα ιδιαίτερης σημασίας. Γράφονται από τη Συντακτική Επιτροπή ή από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους ύστερα από πρόσκληση της Συντακτικής Επιτροπής. Η έκταση του κειμένου και ο βιβλιογραφικός κατάλογος είναι περιορισμένα (500-800 λέξεις, 5-6 βιβλιογραφικές παραπομπές).

Ανασκοπήσεις/Μετα-αναλύσεις. Ολοκληρωμένες αναλύσεις κλινικών ή άλλων θεμάτων, βασισμένες σε σύγχρονες ελληνικές και διεθνείς βιβλιογραφικές πηγές. Η έκταση του κειμένου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5.000 λέξεις. Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των συγγραφέων της Περιγραφικής Ανασκόπησης μπορεί να είναι μέχρι και 2 (δύο). Σε περίπτωση Συστηματικής Ανασκόπησης τα ονόματα των συγγραφέων μπορούν να είναι μέχρι και 3 (τρία), ενώ για τη Μετα-ανάλυση μπορεί να είναι μέχρι 8 (οκτώ).

Ερευνητικά Άρθρα. Πρωτότυπες εργασίες, που πραγμα­το­ποιήθηκαν με βάση ερευνητικό πρωτόκολλο και παρουσιάζουν νέα και σημαντικά ευρήματα. Η έκταση του κειμένου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5000 λέξεις. Επισημαίνεται ότι ο αριθμός συγγραφέων της Ερευνητικής Εργασίας μπορεί να είναι μέχρι και 8 (οκτώ).

Ενδιαφέρουσες Περιπτώσεις. Άρθρα, στα οποία περιγράφεται μία νέα ή σπάνια μέθοδος αντιμετώπισης νοσηλευτικού ή άλλου προβλήματος υγείας. Η έκταση του κειμένου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 1500 λέξεις.

Γενικά / Ειδικά Άρθρα. Σύντομη περιγραφή των τελευταίων απόψεων σε ένα συγκεκριμένο θέμα νοσηλευτικού ενδια­φέ­ροντος.

Επιστολές προς τη Σύνταξη. Περιλαμβάνουν σχόλια και κρίσεις για ήδη δημοσιευμένα άρθρα, παρατηρήσεις σε επίκαιρα κλινικά θέματα, πρόδρομα ερευνητικά αποτελέσματα, κλινικές παρατηρήσεις κ.λπ. Δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 400 λέξεις.

Βραχείες Δημοσιεύσεις. Σύντομα άρθρα πρώιμων ερευνητικών αποτελεσμάτων. Προτείνεται η συντόμευση του άρθρου από τη συντακτική επιτροπή ή γράφεται εξ’ αρχής συνοπτικά από το συγγραφέα. Η έκταση του κειμένου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 1500 λέξεις.

Άρθρα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Περιγράφονται και αναλύονται νοσηλευτικά θέματα που παρουσιάζονται με βάση σύγχρονα τεκμηριωμένα ερευνητικά δεδομένα (evidence based practice).

2.ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΘΡΟΥ

2.1 Τα άρθρα υποβάλλονται:

α. Μέσω της ιστοσελίδας του περιοδικού «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hjn.gr με την επιλογή Εργαλεία/Υποβολή άρθρου. Πριν την επιλογή «Υποβολή άρθρου» ο συγγραφέας θα πρέπει να επιλέξει Σύνδεση/Συνδεθείτε ως χρήστης για την καταγραφή των στοιχείων του και τον ορισμό των προσωπικών του κωδικών. Εναλλακτικά, εφόσον ο συγγραφέας είναι συνδρομητής του περιοδικού «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ», μπορεί να επιλέξει Σύνδεση/Συνδεθείτε ως συνδρομητής χρησιμοποιώντας τους κωδικούς που του έχουν ήδη δοθεί. Η επιβεβαίωση της υποβολής του άρθρου θα αποστέλλεται αυτόματα στο email που έχει δηλώσει ο συγγραφέας, χωρίς αυτό να σημαίνει και αποδοχή της εργασίας .

β. Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΣΝΕ)
hjnesne@hjn.gr  υπόψη του Διευθυντή Σύνταξης. (Ο τρόπος αυτός υποβολής άρθρων θα συνεχίσει να λειτουργεί για περιορισμένο ακόμα χρονικό διάστημα, μέχρι την ολοκλήρωση της νέας ιστοσελίδας του περιοδικού). Η Γραμματεία του Περιοδικού ενημερώνει τον υπεύθυνο αλληλογραφίας για τη λήψη του άρθρου εντός χρονικού διαστήματος μίας εβδομάδας χωρίς αυτό να σημαίνει και αποδοχή της εργασίας.

γ. Με ταχυδρομείο. Το κείμενο θα συνοδεύεται από τους πίνακες, εικόνες, λεζάντες (3) αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή (CD). Η αποστολή γίνεται υπόψη του Εκδότη του Περιοδικού στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος

Πύργος Αθηνών, Γ’ κτίριο, 2ος όροφος

Λ. Μεσογείων 2, 115 27 Αθήνα

Τηλ.: 210 7702861, Fax: 210-7790360

2.2 Κάθε άρθρο πρέπει να συνοδεύεται από επιστολή του συγγραφέα.

Στην επιστολή θα αναφέρονται τα ακόλουθα:

Διαβεβαίωση ότι η εργασία δεν έχει δημοσιευθεί ολόκληρη ή μέρος αυτής σε άλλο περιοδικό.

Αναφορά του ρόλου κάθε μέλους της συγγραφικής ομάδας στο σχεδιασμό, στην εκπόνηση και στη συγγραφή.

Δήλωση ότι το τελικό κείμενο της εργασίας αναγνώστηκε και εγκρίθηκε από όλους τους συγγραφείς.

Δήλωση ότι όλοι οι συγγραφείς αποδέχονται την αποκλειστική κυριότητα της εργασίας από το Περιοδικό «ΝOΣΗΛΕYΤΙΚΗ» μετά τη δημοσίευσή της σε αυτό.

Επιβεβαίωση γραπτής άδειας (Αρ. πρωτοκόλλου έγκρισης) διεξαγωγής της μελέτης από την Επιτροπή Ηθικής & Δεοντολογίας του φορέα στον οποίο διεξήχθη εν λόγω μελέτη.

Το όνομα, την ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση καθώς και το τηλέφωνο του συγγραφέα που είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία.

2.3 Κατά την παραλαβή τους, οι υποβαλλόμενες εργασίες χαρακτηρίζονται με κωδικό αριθμό που κοινοποιείται στους συγγραφείς και ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιείται στο εξής σε κάθε επικοινωνία με το Περιοδικό.

Επισημαίνεται ότι η πιστή τήρηση των οδηγιών προς τους συγγραφείς του περιοδικού διευκολύνει τη διαδικασία κρίσης του άρθρου και παράλληλα συντομεύει τον χρόνο δημοσίευσης.

Σε περίπτωση επανυποβολής μετά την αξιολόγηση του άρθρου, η άμεση ανταπόκριση των συγγραφέων θα επιταχύνει και τον χρόνο δημοσίευσης.

Επίσης για την καλύτερη ενημέρωσή σας σχετικά με το άρθρο που υποβάλλατε, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησής του από τους κριτές θα λαμβάνετε άμεσα επιστολή e-mail όπου θα σας γνωστοποιείται το αποτέλεσμά της.

3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

3.1. Προετοιμασία και σύνταξη του κειμένου

Το κείμενο και οι πίνακες θα πρέπει να είναι γραμμένα με διπλό διάστιχο, με γραμματοσειρά Times New Roman ή Arial και μέγεθος 12, με περιθώρια τουλάχιστον 2,5 cm και στις 4 πλευρές της σελίδας μεγέθους Α4. Το κείμενο πρέπει να είναι γραμμένο με το πρόγραμμα «Microsoft Word» και οι σελίδες να είναι αριθμημένες, στην κάτω δεξιά γωνία.

Όλα τα άρθρα τα οποία υποβάλλονται υποχρεωτικά θα πρέπει να περιέχουν, κατά σειρά:

Σελίδα Τίτλου

Ελληνική περίληψη

Λέξεις-ευρετηρίου

Κείμενο

Αγγλική περίληψη

Βιβλιογραφικές παραπομπές

Πίνακες

Εικόνες

Λεζάντες εικόνων

3.2. Σελίδα Τίτλου: Η σελίδα αυτή θα πρέπει να περιέχει:

α. Το είδος του άρθρου (π.χ. ανασκόπηση, ερευνητική εργασία, κ.λπ.).

β. Τον πλήρη τίτλο του άρθρου (10-16 λέξεις, μέχρι 250 χαρακτήρες) και ένα σύντομο τίτλο (μέχρι 40 χαρακτήρες). Υπότιτλος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εννοιολογικό συμπλήρωμα, ιδιαίτερα όταν ο κύριος τίτλος έχει περιοριστεί σε έκταση.

γ. Το πλήρες ονοματεπώνυμο κάθε συγγραφέα, με τη σειρά που εμφανίζεται στο άρθρο, γραμμένο με πεζά γράμματα στην ονομαστική. Παράλληλα, αναφέρονται οι σημαντικότεροι ακαδημαϊκοί-επαγγελματικοί τίτλοι των συγγραφέων. Τα ονόματα των συγγραφέων πρέπει να χωρίζονται μεταξύ τους με κόμμα.

Τα στοιχεία των παραγράφων β και γ θα πρέπει να είναι γραμμένα και στα αγγλικά.

δ. Την ημερομηνία υποβολής του άρθρου.

ε. Το ίδρυμα, την κλινική, το εργαστήριο, τη σχολή ή το ερευνητικό κέντρο από τα οποία προέρχεται η εργασία.

στ.Τυχόν διαφωνίες επιστημόνων της ερευνητικής ομάδας, χρηματοδοτήσεις ή ευχαριστίες.

ζ. Το όνομα, την ταχυδρομική και ηλεκτρονική (e-mail) διεύθυνση, το τηλέφωνο, τον αριθμό fax του υπεύθυνου για την αλληλογραφία συγγραφέα.

Τονίζεται πως η αναφορά οποιουδήποτε στοιχείου των συγγραφέων πρέπει να αποφεύγεται σε άλλο σημείο του κειμένου.

3.3. Περίληψη: Γράφεται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και η έκτασή της κυμαίνεται από 300 έως 400 λέξεις. Συντμήσεις λέξεων ή φράσεων μπορούν να συμπεριλαμβάνονται, αρκεί να αναφέρονται σε παρένθεση, δίπλα στην πρώτη εμφάνιση των αντίστοιχων λέξεων ή φράσεων στην περίληψη. Δεν περιλαμβάνονται βιβλιογραφικές παραπομπές, εικόνες ή πίνακες.

Λέξεις ευρετηρίου: Στη σελίδα της περίληψης θα πρέπει να περιλαμβάνεται ο πλήρης τίτλος (όχι οι συγγραφείς) και 3-6 λέξεις ευρετηρίου. Οι λέξεις αυτές πρέπει να αντιστοιχούν στους διεθνείς όρους λεξικογράφησης που χρησιμοποιεί το Index Medicus (ελληνική μετάφραση MeSH).

3.3.1 Δομή περίληψης ερευνητικού άρθρου:

Εισαγωγή: συνοψίζεται σε 1-2 προτάσεις η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.

Σκοπός: αναγράφονται με σαφήνεια το/α ερευνητικό/α ερώτημα/ματα ή η υπόθεση της μελέτης σε 2-3 προτάσεις.

Υλικό και Μέθοδος: αναφέρεται ο ερευνητικός σχεδιασμός, ο χώρος διεξαγωγής (χωρίς σαφή ταυτότητα), ο χρόνος/διάστημα διεξαγωγής, το μέγεθος και η μέθοδος επιλογής του δείγματος, η μεθοδολογία συλλογής των δεδομένων, το ποσοστό ανταπόκρισης, το είδος της στατιστικής ανάλυσης.

Αποτελέσματα: περιγραφή των κυριότερων αποτελεσμάτων τα οποία θα πρέπει να συνοδεύονται από διαστήματα εμπιστοσύνης και ακριβείς τιμές στατιστικής σημαντικότητας (p).

Συμπεράσματα: Η σύνθεση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται με τρόπο που να οδηγεί συμπερασματικά στα βασικά σημεία διερεύνησης του θέματος.

3.3.2 Δομή περίληψης συστηματικής ανασκόπησης

Εισαγωγή: συνοψίζεται σε 1-2 προτάσεις η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.

Σκοπός: αναγράφονται με σαφήνεια το(α) ερευνητικό(ά) ερώτημα(ματα) ή η υπόθεση της μελέτης σε 2-3 προτάσεις.

Υλικό και Μέθοδος: αναφέρεται με σαφήνεια η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε: βάσεις αναζήτησης, λέξεις- ευρετηρίου, χρονικό διάστημα αναζήτησης, κριτήρια εισαγωγής και αποκλεισμού μιας μελέτης από την ανασκόπηση, χρήση εντύπου καταγραφής των βασικών στοιχείων μιας μελέτης, μέγεθος του δείγματος άρθρων που ανασκοπήθηκαν.

Αποτελέσματα: περιγραφή των κυριότερων αποτελεσμάτων της ανασκόπησης, εννοιολογικά ομαδοποιημένων και με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.

Συμπεράσματα: αναφέρονται στη σύνθεση των αποτελεσμάτων με τρόπο που να οδηγούν συμπερασματικά στα βασικά σημεία διερεύνησης του ερευνητικού ερωτήματος ή της υπόθεσης της ανασκόπησης.

3.3.3 Δομή περίληψης περιγραφικής ανασκόπησης

Εισαγωγή: συνοψίζεται σε 1-2 προτάσεις η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.

Σκοπός: αναγράφονται με σαφήνεια ο στόχος της ανασκόπησης ή το(α) ερευνητικό(α) ερώτημα/ματα, σε 2-3 προτάσεις.

Υλικό και Μέθοδος: αναφέρεται με σαφήνεια η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε: πηγές πληροφοριών και βιβλιογραφίας, ηλεκτρονικές βάσεις αναζήτησης, λέξεις- ευρετηρίου, χρονικό διάστημα αναζήτησης, κριτήρια εισαγωγής και αποκλεισμού βιβλιογραφικών πηγών από την ανασκόπηση.

Αποτελέσματα: περιγραφή των κυριότερων αποτελεσμάτων της ανασκόπησης, εννοιολογικά ομαδοποιημένων και με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.

Συμπεράσματα: αναφέρονται στη σύνθεση των αποτελεσμάτων με τρόπο που να οδηγούν συμπερασματικά στα βασικά σημεία διερεύνησης του θέματος.

3.3.4 Δομή περίληψης μετα-ανάλυσης

Εισαγωγή: συνοψίζεται σε 1-2 προτάσεις η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.

Σκοπός: αναγράφονται με σαφήνεια το(α) ερευνητικό(ά) ερώτημα(ματα) ή η υπόθεση της μελέτης σε 2-3 προτάσεις.

Υλικό και Μέθοδος: αναφέρεται με σαφήνεια η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε: βάσεις αναζήτησης, λέξεις- ευρετηρίου, χρονικό διάστημα αναζήτησης, κριτήρια εισαγωγής και αποκλεισμού μιας μελέτης από τη μετα-ανάλυση, χρήση εντύπου καταγραφής των βασικών στοιχείων κάθε μελέτης, μέγεθος του δείγματος άρθρων που ανασκοπήθηκαν, στατιστική ανάλυση που χρησιμοποιήθηκε.

Αποτελέσματα: περιγραφή των κυριότερων αποτελεσμάτων τα οποία θα πρέπει να συνοδεύονται από διαστήματα εμπιστοσύνης και τιμές στατιστικής σημαντικότητας (p).

Συμπεράσματα: αναφέρονται στη σύνθεση των αποτελεσμάτων με τρόπο που να οδηγούν συμπερασματικά στα βασικά σημεία διερεύνησης του ερευνητικού ερωτήματος ή της υπόθεσης της ανασκόπησης.

3.4 Κυρίως κείμενο

Οι Aνασκοπήσεις, οι Μετα-αναλύσεις και τα άρθρα Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης κεφαλαιοποιούνται. Οι ανασκοπήσεις πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν (α) Εισαγωγή, (β) Σκοπό, (γ) Υλικό και Μέθοδος, (δ) Αποτελέσματα, (ε) Συζήτηση, (στ) Συμπεράσματα, και να ακολουθούν την ανάπτυξη της περίληψης αλλά σε μεγαλύτερη έκταση. Στις συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις θα πρέπει να παρατίθεται στο κεφάλαιο “Yλικό και Μέθοδος”, το διάγραμμα ροής επιλογής δείγματος άρθρων της μελέτης. Τονίζεται ότι στη συζήτηση παρουσιάζεται ουσιαστική αντιπαράθεση των αποτελεσμάτων κάθε μελέτης και συγκρίνονται αυτά με διεθνή δεδομένα εφόσον η ανασκόπηση αναφέρεται σε εθνικό επίπεδο. Σημαντική είναι σε αυτήν την ενότητα και η παράθεση της άποψης των συγγραφέων σχετικά με τα μειονεκτήματα και τους περιορισμούς των υπαρχόντων μελετών καθώς και η παρουσίαση των προτάσεών τους. Οι μετα-αναλύσεις πρέπει να περιλαμβάνουν (α) Εισαγωγή, (β) Υλικό και Μέθοδος, (γ) Αποτελέσματα, (δ) Συζήτηση, (ε) Περιορισμοί μελέτης και (στ) Συμπεράσματα και προτάσεις για εφαρμογή των αποτελεσμάτων στην κλινική πράξη. Τα άρθρα Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν (α) Εισαγωγή, (β) Σκοπό, όπου θα αναφέρονται 3-5 εκπαιδευτικοί στόχοι του άρθρου και (γ) Συμπεράσματα. Η παράθεση πληροφοριών που αφορούν στο κυρίως θέμα του άρθρου, θα γίνεται μεταξύ κεφαλαίων (β) και (γ). Το κείμενο θα πρέπει να περιλαμβάνει σύγχρονα, καινοτόμα, έγκυρα και τεκμηριωμένα δεδομένα που αφορούν στην κλινική πρακτική ή στο νοσηλευτικό επάγγελμα γενικότερα. Μετά τον κατάλογο των βιβλιογραφικών παραπομπών και σε ξεχωριστή σελίδα θα πρέπει να παραθέτονται 10 ερωτήσεις με πολλαπλή επιλογή 3 (τριών) ή 4 (τεσσάρων) απαντήσεων, στις οποίες θα υποδεικνύεται η σωστή απάντηση. Τέλος, τα άρθρα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης θα πρέπει να συνοδεύονται από επιστολή προς τον Διευθυντή Σύνταξης όπου θα τεκμηριώνεται η εμπειρογνωμοσύνη, του/των συγγραφέα/ων, σε σχέση με τη θεματολογία του άρθρου, όπως αυτή προκύπτει από την κλινική-επαγγελματική εμπειρία, την ακαδημαϊκή εκπαίδευση ή και τα δύο.

Οι Ερευνητικές Εργασίες θα πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένη δομή όπως αυτή περιγράφεται στο σχετικό κεφάλαιο της αντίστοιχης περίληψης: (α) Εισαγωγή, (β) Υλικό και μέθοδος, (γ) Αποτελέσματα, (δ) Συζήτηση, (ε) Περιορισμοί μελέτης και (στ) Συμπεράσματα και προτάσεις για εφαρμογή των αποτελεσμάτων στην κλινική πράξη.

Στις ερευνητικές εργασίες πρέπει απαραιτήτως να αναφέρεται ο ερευνητικός σχεδιασμός της μελέτης, η χρονική περίοδος συγκέντρωσης των δεδομένων, η πηγή των δεδομένων, το μέγεθος και η μέθοδος επιλογής του δείγματος, η μεθοδολογία συλλογής των δεδομένων, το εργαλείο για την συλλογή των δεδομένων, η άδεια χρήσης αυτού, η διαδικασία στάθμισης αυτού (αξιοπιστία και εγκυρότητα), το ποσοστό ανταπόκρισης, το είδος της στατιστικής ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να συνοδεύουν διαστήματα εμπιστοσύνης και ακριβείς τιμές στατιστικής σημαντικότητας (p).

Το κείμενο, ανάλογα με το είδος του άρθρου, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα όρια λέξεων που αναγράφονται ανωτέρω (περιλαμβανομένων των πινάκων και των λεζάντων των εικόνων). Ο Εκδότης/Διευθυντής Σύνταξης διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόζει το ύφος (στυλ) προκειμένου να εξασφαλίζονται οι κανόνες ομοιομορφίας.

Οι Ενδιαφέρουσες Περιπτώσεις διακρίνονται στα τμήματα: (α) Εισαγωγή, (β) Περιγραφή περίπτωσης, (γ)Συζήτηση, (δ) Συμπεράσματα

Οι Βραχείες Δημοσιεύσεις διακρίνονται στα τμήματα: (α) Εισαγωγή, (β) Υλικό και Μέθοδος, (γ) Αποτελέσματα, (δ) Συζήτηση, (ε) Συμπεράσματα.

3.5 Ηθική & Δεοντολογία

Οι συγγραφείς θα πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι τα αποτελέσματα των μελετών τους προέκυψαν από ερευνητικές εργασίες οι οποίες τήρησαν τον κώδικα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις αρχές δεοντολογίας για την έρευνα σε ανθρώπους και πειραματόζωα, όπως αυτές σαφώς διατυπώνονται από τη Διεθνή Επιτροπή Εκδοτών Ιατρικών Επιστημονικών Περιοδικών (International Committee of Medical Journal Editors, www.icmje.org ) και την Διακήρυξη του Ελσίνκι (World Medical Association Declaration of Helsinki, 1975 αναθεώρηση 2008) (www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/).

Στο κεφάλαιο της Μεθόδου θα πρέπει να υπάρχει δήλωση των συγγραφέων ότι τηρήθηκε η ανωνυμία και ότι εξασφαλίστηκε η πληροφορημένη συναίνεση και συγκατάθεση των συμμετεχόντων και η ενυπόγραφη άδεια νοσοκομείων ή άλλων φορέων, καθώς και δημιουργών εργαλείων/ερωτηματολογίων κ.λπ.

3.6 Μονάδες μέτρησης: Μετρήσεις μήκους, ύψους, βάρους και όγκου πρέπει να αναφέρονται σε μετρικές μονάδες: “m”, και όχι “μέτρο”, “Kgr” και όχι “χιλιόγραμμο” κ.α., σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα σύμβολα. Οι θερμοκρασίες πρέπει να δίνονται σε βαθμούς Κελσίου. Οι αρτηριακές πιέσεις πρέπει να δίνομται σε χιλιοστά στήλης υδραργύρου. Όλες οι τιμές των αιματολογικών και βιοχημικών μετρήσεων πρέπει να αναφέρονται σύμφωνα με το σύστημα μονάδων SL ή άλλου.

3.7 Συντμήσεις λέξεων ή φράσεων επιτρέπονται αρκεί να αναφέρονται σε παρένθεση, δίπλα στην πρώτη εμφάνιση των αντίστοιχων λέξεων ή φράσεων στο κείμενο. Η επεξήγηση αυτών των συντμήσεων είναι απαραίτητη ακόμη και όταν ή ίδια επεξήγηση έχει γίνει στην περίληψη. Αντίθετα, οι συμβολισμοί που ισχύουν διεθνώς δεν χρειάζονται επεξήγηση π.χ. “IgG” και όχι “ανοσοσφαιρίνη G”. Η παράθεση αυτούσιων ξενόγλωσσων όρων, λέξεων μέσα στο κείμενο, πρέπει να περιορίζεται στους απαραίτητους (π.χ. “shock”) ενώ δεν επιτρέπεται η φωνητική τους απόδοση στα ελληνικά (π.χ. “σοκ”). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει παραδεκτή ελληνική απόδοση, ο ξενόγλωσσος όρος παρατίθεται αυτούσιος, σε παρένθεση, δίπλα στην πρώτη εμφάνιση απόδοσής του από το συγγραφέα.

3.8 Δήλωση Αντικρουόμενων Συμφερόντων: Στο κείμενο, θα πρέπει να περιλαμβάνεται δήλωση των συγγραφέων που να επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα που δυνητικά θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αξιολόγηση της εργασίας τους. Αντικρουόμενα συμφέροντα υφίστανται όταν κάποιος από τους συγγραφείς (ή το ίδρυμα προέλευσής τους) έχει οικονομικές ή διαπροσωπικές σχέσεις που μεροληπτικά μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά, τις διαδικασίες αξιολόγησης του άρθρου που έχει υποβληθεί για κρίση, όπως σχέσεις εργοδότη-εργαζόμενου, οικονομικών επάθλων ή αμοιβών, ιδιοκτησίας περιουσίας, ακαδημαϊκού ανταγωνισμού κ.λπ. (Διεθνής Επιτροπή Εκδοτών Ιατρικών Περιοδικών, 2006).

3.9 Δήλωση Πηγών Χρηματοδότησης: Οι συγγραφείς θα πρέπει να δηλώσουν σαφώς τις πηγές χρηματοδότησης της μελέτης τους, εφόσον υπάρχουν, αναφέροντας λεπτομερή στοιχεία (π.χ εθνικές επιχορηγήσεις, υποτροφίες, εταιρείες, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα κ.λπ). Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του φορέα χρηματοδότησης, η χρονική διάρκεια κλπ.

3.10 Ευχαριστίες: Εφόσον οι συγγραφείς επιθυμούν, μπορούν να αναφέρουν τα ονόματα φυσικών προσώπων και τις ιδιότητες τους καθώς και τους φορείς, που διευκόλυναν την εκπόνηση της εργασίας ή συνέβαλλαν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στη διεξαγωγή και ολοκλήρωσή της.

3.11 Βιβλιογραφία: Οι βιβλιογραφικές παραπομπές δεν θα πρέπει να είναι περισσότερες από 40. Συνιστάται κάθε επιστημονική άποψη να μην υποστηρίζεται από περισσότερες από 3 ή 4 παραπομπές. Η καταχώρηση των βιβλιογραφικών παραπομπών είναι αριθμητική με τη σειρά εμφάνισης στο κείμενο (Σύστημα Vancouver). Ο κατάλογος βιβλιογραφικών παραπομπών τοποθετείται σε ξεχωριστή σελίδα στο τέλος του κειμένου της εργασίας. Για τη σύνταξή του ακολουθούνται οι παρακάτω κατευθυντήριες οδηγίες: (Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ιστοσελίδα του περιοδικού www.hjn.gr).

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο, όπως και στους πίνακες και τις εικόνες με τους τίτλους τους, προσδιορίζονται με αραβικούς αριθμούς. Τελείες ή κόμματα σημειώνονται πριν από τη βιβλιογραφική παραπομπή. Η αρίθμηση των βιβλιογραφικών παραπομπών γίνεται κατά αύξοντα αριθμό και με τη σειρά που εμφανίζονται στο κείμενο. Όλες οι βιβλιογραφικές παραπομπές που αναφέρονται στο κείμενο (και μόνον αυτές) καταχωρούνται στο βιβλιογραφικό κατάλογο, που αρχίζει σε ιδιαίτερη σελίδα μετά το κείμενο. Πριν από κάθε βιβλιογραφική παραπομπή στον κατάλογο προηγείται o αντίστοιχος αριθμός που σημειώθηκε στο κείμενο και στον οποίο αντιστοιχεί η βιβλιογραφία.

Mόνο oι βιβλιογραφικές παραπομπές που αναφέρονται στους πίνακες ή στους τίτλους των εικόνων σημειώνονται κατά σειρά στo πλαίσιο αυτού του ιδιαίτερου κειμένου. Λεπτομερής παράθεση αυτών των παραπομπών γίνεται αμέσως μετά τη λήξη του τίτλου της εικόνας και σε υποσημείωση στους πίνακες. Πριν από την αναλυτική παράθεση της παραπομπής γράφεται o αντίστοιχος αριθμός που σημειώθηκε στον τίτλο της εικόνας ή στον πίνακα.

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές που αναφέρονται σε άρθρα που δημοσιεύτηκαν στα ελληνικά γράφονται με ελληνικούς χαρακτήρες και με τον ελληνικό τίτλο του άρθρου. Κατά τα άλλα, γράφονται σύμφωνα με τις υποδείξεις αυτού του υποκεφαλαίου. Οι συντμήσεις των τίτλων των περιοδικών πρέπει να γράφονται σύμφωνα με το Index Medicus, που δημοσιεύονται κάθε χρόνο, τον Ιανουάριο, σε χωριστό τεύχος (List of Journals Indexes in Index Medicus). Για τις συντμήσεις των ελληνικών περιοδικών υπάρχει o σχετικός κατάλογος του ΙΑΤΡOΤΕΚ, που συντάχθηκε σύμφωνα με τις υποδείξεις του ISO 4, 1972 (2). Πρέπει να αποφεύγεται η χρησιμοποίηση περιλήψεων (abstracts) ως βιβλιογραφικών παραπομπών.

Επιπρόσθετα, «Αδημοσίευτες παρατηρήσεις» και «Προσωπικές επικοινωνίες» δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως παραπομπές, αν όμως είναι γραπτή και όχι προφορική επικοινωνία μπορεί να αναφερθεί στο κείμενο (σε παρένθεση). Εργασίες που έχουν γίνει δεκτές για δημοσίευση, αλλά δεν δημοσιεύτηκαν ακόμη, μπορούν να αναφερθούν στη βιβλιογραφία. Στην περίπτωση αυτή σημειώνεται το περιοδικό και η φράση «υπό δημοσίευση» (σε παρένθεση). Κατά την αναφορά μιας τέτοιας εργασίας στο κείμενο σημειώνεται «Αδημοσίευτες παρατηρήσεις» (σε παρένθεση). Για τη σύνταξη του βιβλιογραφικού καταλόγου ακολουθεί η αναφορά υποδείγματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές της National Library of Medicine των ΗΠΑ και του Index Medicus:

Από επιστημονικά περιοδικά

Τυπικό άρθρο περιοδικού. Αναφέρονται τα επώνυμα και τα αρχικά των ονομάτων όλων των συγγραφέων μέχρι έξι (όταν είναι περισσότεροι ακολουθεί η ένδειξη «et al», και για τα ελληνικά άρθρα «και συν.»), o τίτλος της εργασίας, η συντομογραφία του περιοδικού, το έτος, o τόμος, η πρώτη και η τελευταία σελίδα της δημοσίευσης. Π.χ. You CH, Lee KY, Chey WY, Mengury R. Electrogastrographic study of patients with unexplained nausea. Gastroenterology 1980,79:311–314.

Συλλογικόάρθρο (μεγάληομάδασυγγραφέων).

The Royal Marsden Hospital Bone-Marrow Transplantation Team. Failure of synergistic bone-marrow graft without preconditioning in post-hepatitis marrow aplasia. Lancet 1977, 2:242–244.

Δεν αναφέρεται συγγραφέας.Anonymous (ανώνυμος για ελληνική δημοσίευση). Coffee drinking and cancer of the pancreas (Editorial). Br Med J 1981,283:628.

Συμπληρωματικότεύχοςπεριοδικού. Frumin AM, Nussbaum J, Esposito M. Functional asplenia: demonstration of splenic activity by bone marrow scan. Blood 1979, 54 (Suppl 1):26a (Abstract)

Περιοδικό με χωριστή αρίθμηση σε κάθε τεύχος.Seaman WB. The case of the pancreatic pseudo cyst. Hosp Pract 1981, 16:24–25.

Από βιβλία και άλλες μονογραφίες

Ένας συγγραφέας. Eisen HN. Immunology: an introduction to molecular and cellular principles of the immune response. 5th ed. New York, Harper & Row, 1974

Συντάκτης, Πρόεδρος Συμποσίου, Επιμελητής Έκδοσης (Πρόεδρος μιας ομάδας εργασίας ως συγγραφέας). Dausset J, Colombani J (eds) Histocompatibility testing 1972. Copenhagen, Mansard, 1973:12–18.

Κεφάλαιοσεέναβιβλίο. Weinstein L, Swartz MN. Pathogenic properties of invading microorganisms. In: Sodeman WA Jr, Sodeman WA (eds) Pathologic physiology: mechanisms of disease. Philadelphia, WB Saunders, 1974: 457–472.

ΔημοσίευσησεΠρακτικά. Du Pont B. Bone marrow transplantation in severe combined immunodeficiency with an unrelated combined compatible donor. In: White HJ, Smith R (eds) Proceedings of the third annual meeting of the International Society of Experimental Hematology. Houston, International Society for Experimental Hematology, 1974:44–46.

Μονογραφίεςσεσειράεκδόσεων. Hunnighake GW, Gadek JE, Szapile SV. The human alveolar macrophage. In: Harris CC (ed) Cultured human cells and tissues in biomedical research. New York, Academic Press, 1980: 54–56.

Διδακτορικήδιατριβή. Gairns RB. Infrared spectroscopic studies of solid oxygen. (Dissertation) Barkeley, California, University of California, 1965:156.

Άλλαάρθρα

Αδημοσίευτα άρθρα (γράφονται μέσα σε παρένθεση στο κείμενο) (ScottCA, NugenCA. Προσωπικήεπικοινωνία). (Lerner RA, Dixon FJ. The induction of acute glomerulonephritis in rats, υπόδημοσίευση). (Smith J. New agents for cancer chemotherapy. Presented at the Third Annual Meeting of the American Cancer Society, June 13, 1983, New York).

Παραπομπή από το διαδίκτυο: Αναφέρεται η συγγραφική ομάδα, ο τίτλος της παραπομπής και η ηλεκτρονική διεύθυνση της πηγής:

Anderson JL, Adams CD, Antman EM, Bridges CR, Califf RM, Casey DE, et al. ACC/AHA 2007 Guidelines for the Management of Patients with Unstable Angina / Non – ST – Elevation Myocardial Infarction. American College of Cardiology Web Site. Available at http://content.onlinejacc.org/cgi/content/full/50/7/e1. Assessed July 14, 2008.

3.12 Πίνακες: Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο εάν τα στοιχεία που περιέχουν καλύπτουν μικρότερο χώρο από το χώρο που θα κάλυπταν σε μορφή κειμένου, με σκοπό να τονίσουν σημαντικά στοιχεία. Επισυνάπτονται ως ξεχωριστό αρχείο και δακτυλογραφούνται με διπλό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τους 3-4 αναλόγως το μέγεθος του κειμένου. Θα πρέπει να περιέχουν ένα σύντομο τίτλο (λεζάντα), στο πάνω μέρος του πίνακα και να είναι αριθμημένοι με αραβικούς χαρακτήρες ανάλογα με τη σειρά αναφοράς τους στο κείμενο. Σε κάθε στήλη γράφεται σύντομη επικεφαλίδα. Αποφεύγονται οι κάθετες και οριζόντιες γραμμές.

Επεξηγηματικές πληροφορίες γράφονται σε υποσημείωση και όχι στον τίτλο. Στις υποσημειώσεις εξηγούνται όλες οι μη καθιερωμένες συντμήσεις που χρησιμοποιούνται σε κάθε πίνακα. Στην Ελλάδα, οι αποδεκτές συντμήσεις είναι λίγες και καθιερώθηκαν με το χρόνο (όπως ΤΚΕ, ΚΝΣ, ΕΝΥ), γι’ αυτό καλό είναι να γράφεται o όρος ή o ορισμός και σε παρένθεση η συντομογραφία. Στις υποσημειώσεις χρησιμοποιούνται τα παρακάτω σύμβολα, με την εξής σειρά:*, **,***, +, ++, §, §§. Επεξηγούνται τα στατιστικά σύμβολα, όπως SD (σταθερή απόκλιση) και SEM (σταθερό σφάλμα).

Εάν χρησιμοποιούνται στοιχεία από δημοσιευμένο ή μη υλικό, εξασφαλίζεται η άδεια και αναφέρεται σαφώς στις ευχαριστίες.

Πολλοί πίνακες σε κείμενο μικρής έκτασης μπορεί να προκαλέσουν δυσκολίες στη σελιδοποίηση. O εκδότης, κατά την αποδοχή της εργασίας, μπορεί να ζητήσει για τους επιπλέον πίνακες, οι οποίοι περιέχουν πρόσθετα σημαντικά στοιχεία, που δεν μπορούν να δημοσιευθούν λόγω έλλειψης χώρου, να παρέχονται από τους συγγραφείς σε όποιον ενδιαφέρεται να τους ζητήσει. Στην περίπτωση αυτή θα προστεθεί η σχετική δήλωση στο κείμενο. Οι πίνακες αυτοί υποβάλλονται μαζί με την εργασία.

3.13 Εικόνες: Όλα τα γραφήματα, εικόνες και φωτογραφίες θεωρούνται ως εικόνες. Οι εικόνες πρέπει να κατατίθενται και χωριστά σε αρχείο μορφής JPEG.

Υποβάλλεται o απαραίτητος αριθμός εικόνων (όχι περισσότερες από 2-3, αναλόγως της έκτασης του κειμένου). Τα γράμματα, οι αριθμοί και τα σύμβολα πρέπει να είναι καθαρά, ομοιόμορφα, κατάλληλου μεγέθους, ώστε στη σμίκρυνση για τη δημοσίευση να είναι ευανάγνωστα. Οι τίτλοι και οι επεξηγήσεις πρέπει να γράφονται στη σελίδα τίτλων των εικόνων και όχι επάνω τους.

Στο πίσω μέρος της εικόνας – εφόσον αποσταλεί το άρθρο ταχυδρομικά- πρέπει να υπάρχει αυτοκόλλητο για να σημειώνεται ο αριθμός της εικόνας και το όνομα (του πρώτου) συγγραφέα και ένα βέλος να δείχνει το επάνω μέρος της.

Αντί των πρωτότυπων διαγραμμάτων, ακτινογραφιών κ.λπ., πρέπει να αποστέλλονται οι αντίστοιχες φωτογραφίες, σε αρχείο μορφής JPEG.

Εάν υπάρχουν φωτογραφίες ατόμων, θα πρέπει είτε να μη διακρίνονται τα πρόσωπά τους είτε να συνοδεύονται από γραπτή άδεια χρησιμοποίησης των φωτογραφιών τους ως έχουν.

Οι εικόνες να είναι αριθμημένες με αραβικούς χαρακτήρες ανάλογα με τη σειρά αναφοράς τους στο κείμενο. Εάν μια φωτογραφία έχει δημοσιευθεί κάπου αλλού, σημειώνεται στις ευχαριστίες η πηγή προέλευσης και αποστέλλεται ταχυδρομικά η γραπτή άδεια του εκδότη που έχει την αποκλειστικότητα αναδημοσίευσης (copyright) της φωτογραφίας. Η άδεια χρειάζεται, ανεξάρτητα από το ποιος είναι o συγγραφέας ή o εκδότης, εκτός εάν το έγγραφο είναι δημόσιο.

Έγχρωμες φωτογραφίες δεν θα δημοσιεύονται, εκτός αν οι συγγραφείς αναλάβουν την επιπλέον δαπάνη της εκτύπωσής τους.

3.14 Τίτλοι των εικόνων (λεζάντες)

Δακτυλογραφούνται οι τίτλοι των εικόνων σε διπλό διάστημα, σε χωριστή σελίδα και αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς. Εάν χρησιμοποιούνται σύμβολα, βέλη, αριθμοί ή γράμματα για να χαρακτηρίσουν τμήματα των εικόνων, σημειώνονται στους τίτλους και επεξηγούνται με ακρίβεια.

4. ΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κάθε άρθρο κρίνεται ανεξάρτητα από δύο κριτές καθώς και από στατιστικό, οι οποίοι επιλέγονται από τον Διευθυντή Σύνταξης, τους Αναπληρωτές Διευθυντές Σύνταξης και από τη Συντακτική Επιτροπή. Σε περίπτωση διαφωνίας, ορίζεται νέος κριτής. Ο Διευθυντής Σύνταξης διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης της δημοσίευσης. Τα ονόματα των κρινόμενων συγγραφέων και των κριτών παραμένουν αμοιβαία αυστηρά απόρρητα.

Οι κριτές αποφαίνονται εάν το άρθρο είναι:

(α) Αποδεκτό για δημοσίευση χωρίς τροποποιήσεις

Στην περίπτωση αυτή, το άρθρο ικανοποιεί εξ’ αρχής τέσσερα γενικά κριτήρια:

Έχει δομηθεί σε προϋπάρχουσα γνώση

Συνεισφέρει στη γνωστική βάση της Νοσηλευτικής

Είναι βασισμένο στα πρότυπα της ερευνητικής μεθοδολογίας και γνώσης

Απευθύνεται σε ευρύ κοινό.

(β) Αποδεκτό για δημοσίευση με μικρές τροποποιήσεις

Στην περίπτωση αυτή αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συγγραφέα, που έχει ορισθεί ως υπεύθυνος αλληλογραφίας, μία αριθμημένη λίστα υποδείξεων για διόρθωση και επανυποβολή.

(γ) Αποδεκτό για δημοσίευση κατόπιν σημαντικών τροποποιήσεων

Στην περίπτωση αυτή αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συγγραφέα, που έχει ορισθεί ως υπεύθυνος αλληλογραφίας, μία αριθμημένη λίστα υποδείξεων για διόρθωση και επανυποβολή. Ο συγγραφέας οφείλει να απαντήσει εάν ενδιαφέρεται να συνεχίσει και είναι διατεθειμένος να προβεί σε διορθώσεις.

δ) Μη αποδεκτό για δημοσίευση στην παρούσα μορφή

Στην περίπτωση αυτή δεν αποστέλλεται λίστα διορθώσεων στο συγγραφέα.

5. ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΡΘΡΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

5.1 Παραχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων

Η κατάθεση εργασίας προς δημοσίευση συνεπάγεται ότι η εργασία δεν έχει δημοσιευθεί ή δεν είναι υπό κρίση σε κάποιο άλλο επιστημονικό περιοδικό. Ενυπόγραφη άδεια παραχώρησης πνευματικών δικαιωμάτων από όλους τους συγγραφείς θα πρέπει να αποστέλλεται στον Εκδότη του περιοδικού πριν από την δημοσίευση της εργασίας. Το έντυπο της άδειας αυτής ανευρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hjn.gr και θα πρέπει να αποστέλλεται ενυπόγραφη (σε πρωτότυπη μορφή) ταχυδρομικά μόνο στις περιπτώσεις που το άρθρο έχει γίνει αποδεκτό για δημοσίευση και εντός 10 ημερών από την τελική κρίση.

Όλες οι δημοσιευμένες εργασίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του περιοδικού «ΝOΣΗΛΕYΤΙΚΗ». Οι συγγραφείς έχουν το δικαίωμα χρήσης του δικού τους υλικού για δημοσίευση σε άλλα περιοδικά, υπό τον όρο να αναφέρεται το Περιοδικό «ΝOΣΗΛΕYΤΙΚΗ» ως πηγή και εφόσον έχει δοθεί γραπτή άδεια από τον Εκδότη/Διευθυντή Σύνταξης του περιοδικού «ΝOΣΗΛΕYΤΙΚΗ».

5.2 Τυπογραφική διόρθωση

Οι συγγραφείς υποχρεούνται σε μία τυπογραφική τελική διόρθωση, πριν από τη δημοσίευση του άρθρου, στην οποία αποκλείεται η μεταβολή του κειμένου ή η προσθήκη εικόνων, σχημάτων κ.λπ., εκτός αν υπάρξει άδεια του Διευθυντή Σύνταξης. Η αποστολή του κειμένου προς τυπογραφική διόρθωση γίνεται ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά στον υπεύθυνο συγγραφέα για την αλληλογραφία. Η διόρθωση των δοκιμίων δε θα πρέπει να καθυστερεί περισσότερο από 2-3 ημέρες.

5.3 Αποστολή ανατύπων

Ο υπεύθυνος για την αλληλογραφία συγγραφέας θα λάβει ένα ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf με την τελική μορφή του υπό δημοσίευση άρθρου (με τη μορφή που αυτό θα δημοσιευθεί). Η αποστολή έντυπων ανατύπων – μέγιστος συνολικός αριθμός 10 ανατύπων για όλους τους συγγραφείς – γίνεται ύστερα από αίτηση των συγγραφέων. Η δαπάνη εκτύπωσης επιπλέον ανατύπων από το προβλεπόμενο βαρύνει τους συγγραφείς.