Ψυχολογία και κοινωνικός έλεγχος: Το πείραμα του Milgram στην εποχή του κορωνοϊού

Καθώς οι αρχές εφάρμοσαν νέα μέτρα δημόσιας υγείας για τη μείωση της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19, θα ήταν εξαιρετικά σημαντικό να κατανοήσουμε τον τρόπο που οι άνθρωποι ανταποκρίνονται  στους κανόνες, ιδίως όσον αφορά τον βαθμό που είναι πιθανό να τους ακολου- θήσουν ή να τους παραβιάσουν. Το φαινόμενο της κοινωνικής υπακοής απέκτησε  βαρύνουσα σημασία στη σύγχρονη πραγματικότητα λόγω της σοβαρότητας της πανδημίας και της έντονης ανησυχίας για το μέλλον, φέρνοντας στην επικαιρότητα ένα από τα πιο διάσημα πειράματα στην ιστορία της ψυχολογίας, το πείραμα του Milgram. Σκοπός του πειράματος ήταν η διερεύνηση  της συμπεριφοράς των ανθρώπων, όταν καλούνται να υπακούσουν στις εντολές-οδηγίες των αρχών εξουσίας ή των ειδι- κών, στην περίπτωση που οι εντολές αυτές βρίσκονται σε αντίθεση με την προσωπική τους βούληση, τις αξίες ή τη συνείδησή τους. Μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του κορωνοϊού οι συνθήκες της κοινωνικής πραγματικότητας δοκίμασαν τα όρια αντοχής και ανοχής της κοινωνι- κής υπακοής στην εξουσία. Καταγράφονται σκέψεις και προβληματι- σμοί σχετικά με τους παράγοντες που θα μπορούσαν, ενδεχομένως, να επηρεάσουν την κοινωνική  συμμόρφωση και υπακοή. Πότε επιλέγουν οι άνθρωποι να μην συμμορφώνονται με οδηγίες ή κανονισμούς; Ποιες θα μπορούσαν να είναι  οι επιπτώσεις των ψυχοπιεστικών καταστάσεων, όπως είναι και η πανδημία, στην ανθρώπινη συμπεριφορά; Αναμφισβή- τητα, η σύγκρουση της προσωπικής αυτονομίας και της προστασίας των άλλων ανθρώπων προκύπτει πάντοτε σε κάθε μεγάλη απειλή για τη δη- μόσια υγεία. Πολλοί άνθρωποι διαφωνούν με κάποια από τα μέτρα που η εκάστοτε αρχή καλείται να λάβει. Η εθελοντική υπακοή στην εξουσία και η κοινωνική συμμόρφωση για χάρη του συνόλου φέρνει μείωση των ατομικών ελευθεριών σε κάθε περίπτωση, πολύ δε περισσότερο στην περίπτωση της πανδημίας.

Κατηγορία: Τόμος 61, Τεύχος 3
Hits: 1507 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 27-10-2022
Συγγραφείς: Αφροδίτη Ζαρταλούδη