Επίλυση συγκρούσεων σε νοσοκομειακό περιβάλλον

Οι συγκρούσεις αποτελούν συχνό φαινόμενο στο χώρο της Νοσηλευτικής και η επίλυσή τους, σε πολλές περιπτώσεις, απαιτεί σημαντικό μέρος του χρόνου του προϊσταμένου. Οι συγκρούσεις δημιουργούνται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ασυμφωνία απόψεων και αξιών και ασυμβατότητα αναγκών και στόχων. Πηγές συγκρού- σεων μπορεί να αποτελούν οι ανισότητες στην κατανομή της εξουσίας, η ασάφεια σχετικά με ρόλους και αρμοδιότητες, οι διαφορετικές προσδοκίες και οι προηγούμενες ανεπίλυτες συγκρούσεις. Εάν παραμείνουν ανεπίλυτες, μπορεί να προκαλέσουν μείωση της παραγωγικότητας των εργαζομένων, μείωση του ηθικού και αύξηση του stress. Ο προϊστάμενος μπορεί να διευκολύνει την επίλυση των συγκρούσεων αναγνωρίζοντας την πηγή τους, ανακαλύπτοντας τα κίνητρα των εμπλεκόμενων μερών, καλώντας τα σε συζήτηση και ενθαρρύνοντας την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων. Με την κατάλληλη διαχείριση οι συγκρούσεις μπορούν να έχουν και θετικές συνέπειες, π.χ. κινητοποίηση των εργαζομένων, αύξηση της δημιουργικότητας, ανάδειξη των προβλημάτων, αποτροπή της αδράνειας. Είναι απαραίτητο όλο το νοσηλευτικό προσωπικό να εκπαιδευτεί στο χειρισμό των συγκρούσεων παρακολουθώντας προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 1
Hits: 757 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-03-2006
Συγγραφείς: Χαρίκλεια Σταθοπούλου